BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kat­su: Tür­ki­ye bi­zim için çok önem­li Kat­su: Tür­ki­ye bi­zim için çok önem­li

Kat­su: Tür­ki­ye bi­zim için çok önem­li Kat­su: Tür­ki­ye bi­zim için çok önem­li

Dün­ya Ban­ka­sı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Shi­ge­o Kat­su, “Kay­nak ak­tar­dı­ğı­mız ül­ke sı­ra­la­ma­sın­da Tür­ki­ye 4. sı­ra­da. Biz Tür­ki­ye’ye çok önem ve­ri­yo­ruz” de­di.Dün­ya Ban­ka­sı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Shi­ge­o Kat­su, “Kay­nak ak­tar­dı­ğı­mız ül­ke sı­ra­la­ma­sın­da Tür­ki­ye 4. sı­ra­da. Biz Tür­ki­ye’ye çok önem ve­ri­yo­ruz” de­di. Kat­su, Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek ile bir­lik­te bir grup iş ada­mı­nın ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da so­ru­la­rı da ce­vap­lan­dır­dı. Ga­zi­an­tep Sa­na­yi Oda­sı Mec­lis Baş­ka­nı ve SAN­KO Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ab­dül­ka­dir Ko­nu­koğ­lu’nun bir so­ru­su üze­ri­ne Kat­su, dün­ya­da son ya­şa­nan eko­no­mik sı­kın­tı­lar­dan do­la­yı ye­ni şu­be aç­ma­yı dü­şün­me­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “İl­ginç bir so­ru, ba­na kal­sa ben Dün­ya Ban­ka­sı’nın Ga­zi­an­tep’te bir şu­be aç­ma­sı­nı is­te­rim. An­cak ­şu an­da im­kan­sız” de­di. Kat­su, Ga­zi­an­tep’e bir bil­gi pay­la­şım bü­ro­su aça­bi­le­cek­le­ri­ni, bu bü­ro sa­ye­sin­de Ga­zi­an­tep­lilerle bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lu­na­bi­le­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT