BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hol­lan­dalı 130 fir­ma, Tür­ki­ye’de iş gö­rüş­me­si ya­pa­cak

Hol­lan­dalı 130 fir­ma, Tür­ki­ye’de iş gö­rüş­me­si ya­pa­cak

Hol­lan­da ve Tür­ki­ye ara­sın­da ti­ca­ri iliş­ki­le­ri güç­len­dir­mek, iki ül­ke ara­sın­da ti­ca­ri hac­mi ar­tır­mak ama­cıy­la 23 - 28 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da “Hol­lan­da Ta­nı­tım Gün­le­ri” dü­zen­le­ne­cek.Hol­lan­da ve Tür­ki­ye ara­sın­da ti­ca­ri iliş­ki­le­ri güç­len­dir­mek, iki ül­ke ara­sın­da ti­ca­ri hac­mi ar­tır­mak ama­cıy­la 23 - 28 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da “Hol­lan­da Ta­nı­tım Gün­le­ri” dü­zen­le­ne­cek. Hol­lan­da Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Frank He­ems­kerk, Eği­tim, Kül­tür ve Bi­lim­ler Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Mar­ja van Bijs­ter­veldt, Kü­çük ve Or­ta Öl­çek­li İş­let­me­ler Baş­ka­nı Lo­ek Her­mans’ın baş­kan­lı­ğın­da yak­la­şık 130 fir­ma tem­sil­ci­si Tür­ki­ye’ye ge­le­cek. Ayrıca ara­la­rın­da Hol­lan­da’nın For­tis, ING Bank gi­bi bü­yük ku­ru­luş­la­rı­nın ya­nı sı­ra; mes­le­ki eği­tim, ta­rım, gı­da, su ida­re­si, alt­ya­pı, bah­çe­ci­lik, oto­mo­tiv, bil­gi ve ile­ti­şim tek­no­lo­ji­si ve ener­ji ve­rim­li­li­ği alan­la­rın­da kü­çük ve or­ta öl­çek­li fir­ma­lar da tem­sil edi­le­cek. İs­tan­bul Con­rad Otel’deki programda eği­tim, su tek­no­lo­ji­si, oto­mo­tiv ve ta­rım alan­la­rı­na yö­ne­lik ye­ni ya­tı­rım im­kan­la­rı ele alı­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT