BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uni­le­ver Tür­ki­ye, kri­ze rağ­men yüz­de 20 bü­yü­dü

Uni­le­ver Tür­ki­ye, kri­ze rağ­men yüz­de 20 bü­yü­dü

Hız­lı tü­ke­tim ürün­le­ri sek­tö­rü fir­ma­la­rın­dan Uni­le­ver, yı­lın üçün­cü çey­re­ğin­de de bü­yü­me­si­ni sür­dür­dü.Hız­lı tü­ke­tim ürün­le­ri sek­tö­rü fir­ma­la­rın­dan Uni­le­ver, yı­lın üçün­cü çey­re­ğin­de de bü­yü­me­si­ni sür­dür­dü. Yı­lın 3. çey­re­ği­ni yüz­de 8, ilk do­kuz ay­lık dö­ne­mi ise yüz­de 7.4 bü­yü­me ile ta­mam­la­dık­la­rı­nı açık­la­yan Uni­le­ver Baş­ka­nı Pat­rick Ces­ca­u, böl­ge­sin­de ge­liş­mek­te olan ilk beş ül­ke ara­sın­da yer alan Tür­ki­ye’nin ba­şa­rı­lı per­for­man­sı­nı öv­dü. Zor şart­lar al­tın­da iş­le­ri­ni güç­len­dir­dik­le­ri­ni an­la­tan Ces­cau, “Port­fö­yü­mü­zü şe­kil­len­di­rir­ken kay­nak­la­rı­mı­za da­ha faz­la odak­lan­dık. Bü­tün bun­lar biz­le­re da­ha iyi bir ko­num sağ­la­ya­cak” de­di. Uni­le­ver Tür­ki­ye Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı İz­zet Ka­ra­ca da 2007’de ol­du­ğu gi­bi bu yıl da Tür­ki­ye’de bü­yü­me­ye de­vam et­mek­ten mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT