BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İn­gil­te­re, Kör­fe­z’­de IMF için pa­ra arı­yor

İn­gil­te­re, Kör­fe­z’­de IMF için pa­ra arı­yor

Brown, ilk du­ra­ğı olan Ri­ya­d’­da Suu­di yet­ki­li­ler­le gö­rüş­tü.Brown, ilk du­ra­ğı olan Ri­ya­d’­da Suu­di yet­ki­li­ler­le gö­rüş­tü. İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı Gor­don Brown, Kör­fez ül­ke­le­rin­den zor du­rum­da­ki ül­ke­le­ri kur­tar­mak için kul­la­nı­la­cak IMF re­zerv­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­ma­la­rı­nı is­te­di. Brown, Kör­fez tu­ru­nun ilk du­ra­ğı olan Ri­yad’da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Suu­di Ara­bis­tan ve di­ğer Kör­fez ül­ke­le­ri­nin, fi­nan­sal kri­zin da­ha ge­niş­le­me­si­ni dur­dur­ma­ya yar­dım­cı ol­mak için ulus­la­ra­ra­sı fon­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı­na kat­kı da bu­lu­na­ca­ğı­nı um­du­ğu­nu söy­le­di. An­cak kü­re­sel baz­da bir­lik­te ha­re­ket edi­le­rek mev­cut kri­zin üs­te­sin­den ge­li­ne­bi­li­ne­ce­ği­ni ifa­de eden Brown, “İna­nı­yo­rum ki, bu bu­la­şı­cı has­ta­lı­ğı dur­dur­mak ve ge­le­cek­te ma­li sis­te­me olan gü­ve­ni ye­ni­den in­şa et­mek he­pi­mi­zin çı­ka­rı­na” de­di. 25 yıl ön­ce Mar­ga­reth Thatc­her da Suu­di Ara­bis­tan’ı zi­ya­ret ede­rek ül­ke­si­ için pa­ra is­te­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT