BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bo­nus Card’a Ro­man­ya’dan iki ödül

Bo­nus Card’a Ro­man­ya’dan iki ödül

Ga­ran­ti Bank Int. ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz yı­lın Ka­sım ayın­da Ro­man­ya’da kul­la­nı­ma su­nu­lan cip­li Bo­nus Card 2 ödül bir­den al­dı.Ga­ran­ti Bank Int. ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz yı­lın Ka­sım ayın­da Ro­man­ya’da kul­la­nı­ma su­nu­lan cip­li Bo­nus Card 2 ödül bir­den al­dı. Ga­ran­ti Ban­ka­sın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Bo­nus Card’ın, bu­ra­da­ki “No Cash” fi­nans ku­ru­mu ta­ra­fın­dan “Yı­lın en ye­ni­lik­çi kar­tı” se­çil­di­ği kay­de­dil­di. Açık­la­ma­ya gö­re Bo­nus Card, müş­te­ri­le­ri­ne www.bo­nus.ro ad­re­sin­den sun­du­ğu hiz­met­ler ne­de­niy­le Web Pa­zar­la­ma Der­ne­ği (Web Mar­ke­ting As­so­ci­ati­on) ta­ra­fın­dan 96 sek­tör­de da­ğı­tı­lan ödül­ler kap­sa­mın­da, ban­ka­cı­lık ve fi­nans ala­nın­da “Web Si­te­si Ge­liş­tir­me­de Üs­tün Ba­şa­rı” ödü­lü­nün de sa­hi­bi ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT