BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kal­kın­ma­mı­zı is­te­me­yen­ler var

Kal­kın­ma­mı­zı is­te­me­yen­ler var

Tür­ki­ye’nin ge­liş­me­si­ni is­te­me­yen­le­rin ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, “Kal­kın­mak ve ge­liş­mek is­te­di­ği­miz za­man çel­me atı­yor­lar” de­di.Tür­ki­ye’nin ge­liş­me­si­ni is­te­me­yen­le­rin ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, “Kal­kın­mak ve ge­liş­mek is­te­di­ği­miz za­man çel­me atı­yor­lar” de­di. Ye­ni ku­ru­lan Bur­sa Mü­hen­dis Mi­mar­lar Gru­bu’nun Dil­men Otel’de­ki top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Çe­lik, SGK’nın gü­nü kur­tar­ma ça­ba­sın­da olan si­ya­set­çi­ler ta­ra­fın­dan za­rar eden ku­rum ha­le gel­di­ği­ni söy­le­di. Çe­lik, “Biz bu­nun önü­ne geç­mek is­te­dik ama bu se­fer de iç me­se­le­ler çık­tı. Ne za­man kal­kın­mak is­ter­se­niz bir çel­me ge­lir. Si­zin kal­kın­ma­ma­nız ge­re­ki­yor, gün­de­lik iş­ler­le uğ­raş­ma­lı­sı­nız. Eğer bü­yük dü­şü­nür­se­niz, Or­ta Do­ğu ve Kaf­kas­lar’da et­kin bir Tür­ki­ye ola­cak­sı­nız an­la­mı­nı ta­şır ki, o za­man yer al­tı kay­nak ve kul­la­nım so­run­la­rı çı­ka­cak ve bi­ri­le­ri bi­ri­le­ri­nin ümü­ğü­nü sı­ka­cak. Bu ba­zı ke­sim­le­rin işi­ne gel­me­yen du­rum­dur” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT