BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ter­zi­oğ­lu: Tür­ki­ye’yi ­kap­sa­ma al­tı­na al­dık

Ter­zi­oğ­lu: Tür­ki­ye’yi ­kap­sa­ma al­tı­na al­dık

Tür­ki­ye’nin yüz­de 98’i­ni kap­sa­ma a­la­nı­na al­dık­la­rı­nı be­lir­ten Turk­cell Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ter­zi­oğ­lu, u­la­şa­ma­dık­la­rı böl­ge kal­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di> Si­nan Çe­tin AN­KA­RA Turk­cell Şe­be­ke Ope­ras­yon­la­rı ve Re­gü­las­yon­lar Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı İl­ter Ter­zi­oğ­lu, şim­di­ye ka­dar 14 bin 500 ci­va­rın­da baz is­tas­yo­nu yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “En ya­kın ra­ki­bi­miz­le ara­mız­da 5 bin adet faz­la baz is­tas­yo­nu­muz var. Turk­cell ola­rak şu­an nü­fu­sun yüz­de 98.62’si kap­sa­ma ala­nı­mız­da” de­di. İl­ter Ter­zi­oğ­lu, Turk­cell’in 35 mil­yon 400 bin abo­ne­si ile Av­ru­pa’da ilk 3’e gir­di­ği­ni, Tür­ki­ye’de ise li­der du­rum­da ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Bu­nu ya­pı­lan ya­tı­rım­la­ra ve hiz­met ka­li­te­si­ne bağ­la­yan Ter­zi­oğ­lu, Turk­cell ola­rak Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüz­de 98.62’inin kap­sa­ma al­tı­na al­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye’de 33 bin 849 kö­yün 28 bin 685 ade­di­ni kap­sı­yo­ruz. Bu yıl so­nu­na ka­dar 500 ile 1000 nü­fus ara­sın­daki yer­le­şim yer­le­ri­ni kap­sa­ya­ca­ğız. Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­si ön­ce­lik­li ol­mak üze­re kap­san­ma­mış yer­le­şim bı­rak­ma­ma­yı he­def­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. 3 Ne­sil (3N) GSM hiz­met­le­ri iha­le­si­nin 28 Ka­sım’da ya­pı­la­ca­ğı­nı da ha­tır­la­tan Ter­zi­oğ­lu, 3N tek­no­lo­ji­si­ne yö­ne­lik 2 yıl­dır yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rın ba­şa­rıy­la ta­mam­lan­dı­ğı­nı, li­sans iha­le­si­ne ha­zır ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ter­zi­oğ­lu, iha­le­yi ka­zan­ma­la­rı ha­lin­de 2009 yı­lı­nın ikin­ci çey­re­ğin­de 3N’li GSM hiz­met­le­ri­nin ve­ril­me­si­ne baş­la­na­ca­ğı­nı, Türk hal­kı­nın hız­lı mo­bil in­ter­net­le ta­nı­şa­ca­ğı­nı kay­det­ti. Ke­sin­ti­le­rin se­be­bi Jam­mer­lar An­ka­ra’da bu­lu­nan abo­ne­le­rin­den sık sık te­le­fon gö­rüş­me­le­ri­nin ke­sil­di­ği yö­nün­de şi­ka­yet­ler al­dık­la­rı­nı be­lir­ten İl­ter Ter­zi­oğ­lu, “Yap­tı­ğı­mız in­ce­le­me so­nu­cun­da, ke­sin­ti­le­rin se­be­bi biz­den de­ğil, sin­yal ke­si­ci jam­mer­lar­dan kay­nak­lan­dı­ğı or­ta­ya çık­mış­tır. Jam­mer­ler çok kuv­vet­li sin­yal ke­si­ci gü­ce sa­hip. Ci­ha­zın bu­lun­du­ğu bi­na ve araç­la­rın ya­kı­nın­da te­le­fon­la ko­nuş­mak im­kan­sız ha­le ge­li­yor” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93392
  % 0.24
 • 5.3922
  % -0.88
 • 6.1468
  % -0.81
 • 6.944
  % -0.85
 • 223.618
  % -0.75
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT