BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > To­kat’ta yaz­ma­cı­lık ­yok ol­ma­ya yüz tut­tu

To­kat’ta yaz­ma­cı­lık ­yok ol­ma­ya yüz tut­tu

‘Geç­miş­ten Ge­le­ce­ğe To­kat Yaz­ma­cı­lı­ğı’ ko­nu­lu pa­nel­de ko­nu­şan Yrd. Doç. Dr. Ke­mal Tür­ker, To­kat’ın sem­bo­lü­ne sa­hip çı­ka­ma­dı­ğı­nı söy­le­di> Nur­han İç­mez TO­KAT (İHA) To­kat El Sa­nat­la­rı Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Geç­miş­ten Ge­le­ce­ğe To­kat Yaz­ma­cı­lı­ğı’ ko­nu­lu pa­nel ve et­kin­lik­ler 26 Ha­zi­ran Ata­türk Kül­tür Sa­ra­yı’nda dü­zen­len­di. Yrd. Doç. Dr. Kök­sal Pa­buç­cu’nun baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı pa­ne­le ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­lan Yrd. Doç. Dr. Ke­mal Tür­ker, To­kat’ın el sa­na­tı­na sem­bo­lü­ne sa­hip çı­ka­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. To­kat’ta yaz­ma­cı­lı­ğın gün­den gü­ne yok ol­ma­ya yüz tut­tu­ğu­nu ifa­de eden Tür­ker, “To­kat yaz­ma­sı es­na­fı ar­tık İs­tan­bul’da ba­sı­lan eşarp de­sen­le­ri, yaz­ma­la­rı ge­ti­rip iş yer­le­rin­de sat­mak­ta­dır. Bu du­rum yaz­ma­cı­lık sa­na­tı­mız için, To­kat için ger­çek­ten acı bir du­rum­dur. Bu sa­na­tın yok olu­şu­nu sey­ret­mek ye­ri­ne, ona sa­hip çık­mak ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT