BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ev­len­mek i­çin ic­ra ­mü­dü­rünü ka­çır­ttı!

Ev­len­mek i­çin ic­ra ­mü­dü­rünü ka­çır­ttı!

An­ka­ra Sin­can İc­ra Mü­dür­lü­ğü gö­re­vin­den 3 ay ön­ce Bü­yük­çek­me­ce 1. İc­ra Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne a­ta­nan E­rol B, ön­ce­ki gün Kü­çük­çek­me­ce’de bir ya­kı­nı­nın ni­kah tö­re­ni­ne ka­tıl­dık­tan son­ra e­vi­ne dön­mek is­ter­ken p­la­ka­sı ça­mur­la ka­pa­tıl­mış bir mi­ni­büs­ten i­nen 4 ki­şi ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­dı.An­ka­ra Sin­can İc­ra Mü­dür­lü­ğü gö­re­vin­den 3 ay ön­ce Bü­yük­çek­me­ce 1. İc­ra Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne a­ta­nan E­rol B, ön­ce­ki gün Kü­çük­çek­me­ce’de bir ya­kı­nı­nın ni­kah tö­re­ni­ne ka­tıl­dık­tan son­ra e­vi­ne dön­mek is­ter­ken p­la­ka­sı ça­mur­la ka­pa­tıl­mış bir mi­ni­büs­ten i­nen 4 ki­şi ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­dı. İz­mir’e gö­tü­rü­le­rek bir gün a­lı­ko­nu­lan E­rol B, dün ser­best kal­dı. U­çak­la İs­tan­bul’a ge­len E­rol B, i­fa­de­si­ne baş­vu­rul­mak ü­ze­re Em­ni­yet’e ge­ti­ril­di. E­rol B, ga­ze­te­ci­le­re, “Bir ka­dın ta­ra­fın­dan ev­len­mek a­ma­cıy­la ka­çı­rıl­dım. İz­mir’de bir ge­ce a­lı­ko­nul­duk­tan son­ra ser­best bı­ra­kıl­dım” de­di. Ev­li ve 2 ço­cuk ba­ba­sı ol­du­ğu, an­cak e­şiy­le ay­rı ya­şa­dı­ğı be­lir­ti­len E­rol B’nin, da­ha ön­ce gö­rev yap­tı­ğı Sin­can’da bir ka­dı­nın ken­di­siy­le ev­len­me is­te­ği­ni ka­bul et­me­ye­rek İs­tan­bul’a ta­yi­ni­ni is­te­di­ği öğ­re­nil­di.
Kapat
KAPAT