BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En­gel­li­le­re ÜC­RET­SİZ mes­lek kur­su

En­gel­li­le­re ÜC­RET­SİZ mes­lek kur­su

Sos­yal ve eko­no­mik bir prob­lem olan iş­siz­lik, en­gel­li bi­rey­ler için bir kat da­ha zor bir sı­kın­tı­ya yol açı­yor. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İn­san Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Dai­re Baş­kan­lı­ğı Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve İŞ­KUR İs­tan­bul İl Mü­dür­lü­ğü iş bir­li­ği ile ger­çek­leş­ti­ri­len pro­jey­le, en­gel­li­le­re mes­lek öğ­re­ti­li­yor.Sos­yal ve eko­no­mik bir prob­lem olan iş­siz­lik, en­gel­li bi­rey­ler için bir kat da­ha zor bir sı­kın­tı­ya yol açı­yor. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İn­san Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Dai­re Baş­kan­lı­ğı Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve İŞ­KUR İs­tan­bul İl Mü­dür­lü­ğü iş bir­li­ği ile ger­çek­leş­ti­ri­len pro­jey­le, en­gel­li­le­re mes­lek öğ­re­ti­li­yor. Kurs­lar, Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan tah­sis edi­len me­kan­lar­da, ko­nu­sun­da uz­man eği­tim­ci­ler­ce yü­rü­tü­lü­yor. 2008 yı­lın­da ‘En­ge­li­miz En­gel De­ğil’ ve ‘Ayak­ka­bı Sa­ya­cı­lı­ğı’ ad­lı iki pro­je ile 7 branş­ta 200 en­gel­li­ye ser­ti­fi­ka­lı mes­le­ki eği­tim prog­ram­la­rı dü­zen­len­di. Pro­je kap­sa­mın­da ayak­ka­bı sa­ya­cı­lı­ğı eği­ti­mi­ne baş­la­yan or­to­pe­dik, işit­me ve sü­re­ğen en­gel­li 25 kur­si­yer eği­tim gö­rü­yor. Eği­tim so­nun­da İŞ­KUR ta­ra­fın­dan ser­ti­fi­ka ve­rilen engellilerin is­tih­dam edil­me­le­ri he­def­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT