BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Irak He­ye­ti: Emi­nö­nü ile sı­kı iliş­ki kuracağız

Irak He­ye­ti: Emi­nö­nü ile sı­kı iliş­ki kuracağız

Irak El-An­bar Eya­le­ti Mec­lis Baş­ka­nı ve yar­dım­cı­la­rın­dan olu­şan he­yet, Baş­kan Nev­zat Er’i zi­ya­ret et­tiIrak Hü­kü­me­ti El- An­bar Eya­le­ti Mec­lis Baş­ka­nı Ab­dül­se­lam Al-ani bun­dan son­ra­ki dö­nem­de Emi­nö­nü gi­bi önem­li ye­rel yö­ne­tim­ler ile sı­kı iliş­ki için­de ol­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ab­dül­se­lam Al-ani ve yar­dım­cı­la­rı­nı ma­kam oda­sın­da ka­bul eden Emi­nö­nü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nev­zat Er, böl­ge­de ya­şa­nan son du­rum hak­kın­da yet­ki­li­ler­den bil­gi al­dı. Tür­ki­ye’ye da­ha sık ge­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten Al-Ani, “Tür­ki­ye’de ye­rel yö­ne­tim­ler ile gö­rü­şü­yo­ruz ki biz de ay­nı ça­lış­ma­la­rı uy­gu­la­ya­bi­le­lim. Tür­ki­ye’nin eko­no­mik gü­cü­nü bi­li­yo­ruz” de­di. Al-ani, El-An­bar eya­le­ti­nin ye­ral­tı ve ye­rüs­tü zen­gin­lik­le­ri ba­kı­mın­dan zen­gin bir böl­ge ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Biz de ya­tı­rım­la­rı­mı­zı siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­ruz.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT