BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Or­gan maf­ya­sı’ ço­cuk par­ça­la­dı

‘Or­gan maf­ya­sı’ ço­cuk par­ça­la­dı

Kars’ta 2 ay­dır kayıp olan 4 ya­şın­da­ki ço­cuk, çu­val içe­ri­sin­de öl­dü­rül­müş ve or­gan­la­rı alın­mış va­zi­yet­te bu­lun­du. İs­tan­bul Küçükçekmece’de ise yan­mış 2 kardeşin ce­se­di or­ta­ya çık­tı.> KARS-İS­TAN­BUL İHA ANNENİN BÜYÜK ACISI Üzün­tü­den ha­rap olan Roj­hat’ın an­ne­si Mer­yem Erk­men, so­rum­lu­la­rın bu­lun­ma­sı­nı ve köy­ler­de de ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı­nı is­te­di. Kars’ın Di­gor il­çe­si­ne bağ­lı Dağ­pı­nar bel­de­sin­de 2 ay ön­ce ev­le­ri­nin önün­de oyun oy­na­yan 4 ya­şın­da­ki Roj­hat, an­ne­si­nin 5 da­ki­ka ya­nın­dan ay­rıl­ma­sıy­la kim­li­ği be­lir­siz ki­şi ya da ki­şi­ler­ce ka­çı­rıl­dı. Evin et­ra­fın­da bu­lu­na­ma­yan ço­cuk da­ha son­ra ak­ra­ba­la­rı ve köy­lü­ler ta­ra­fın­dan her yer­de aran­dı. OR­GAN MAF­YA­SI KÖ­YE İN­Dİ Va­li Meh­met Ufuk Er­den’le gö­rü­şen ai­le da­ha son­ra bin bir umut­la köy­le­ri­ne ge­ri dön­dü. Ara­ma­lar so­nun­da Şa­tı­roğ­lu kö­yün­de, yol ke­na­rın­da Roj­hat’ın bir çu­val içe­ri­sin­de­ki can­sız be­de­niy­le kar­şı­la­şıl­dı. Or­gan­la­rı alın­mış ve kö­pek­ler yer­ken bu­lu­nan ço­cuk, göz­yaş­la­rı ara­sın­da top­ra­ğa ve­ril­di. Bu üzü­cü ola­yın ar­dın­dan çev­re köy­ler de te­dir­gin­lik ya­şa­ma­ya baş­la­dı. Bu ara­da, de­de Rıd­van Erk­men, to­ru­nu­nun kay­bol­ma­sın­dan bel­de­ye ge­len ‘boh­ça­cı’ di­ye ad­lan­dı­rı­lan sa­tı­cı­la­rı so­rum­lu tut­tuk­la­rı­nı ve bu­nun or­gan maf­ya­sı işi ol­ma­sın­dan da şüp­he­len­dik­le­ri­ni söy­le­di. İKİ KAR­DE­Şİ YAK­TI­LAR Kü­çük­çek­me­ce Ka­ya­ba­şı Ma­hal­le­si’nde de yan­mış 2 ço­cuk ce­se­di bu­lun­du. Va­tan­daş­la­rın ih­ba­rı üze­ri­ne olay ye­ri­ne ge­len po­lis, yan­mış ce­set­le­rin, Meh­met (12) ve Em­re Ka­vak­lı’ya (11) ait ol­duk­la­rı­nı be­lir­le­di. Ev­le­rin­den dün öğ­le­den son­ra ay­rıl­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ken­di­le­rin­den ha­ber alı­na­ma­yan Meh­met ve Em­re Ka­vak­lı’nın ai­le­si, po­li­se ço­cuk­la­rı­nın ka­yıp ol­du­ğu­nu bil­dir­di. An­ne Ha­di­fe Ka­vak­lı’nın, ço­cuk­la­rı­nı ayak­ka­bı­la­rın­dan teş­his et­ti­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT