BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BİR ‘MUSTAFA’ FİLMİ 0-1

BİR ‘MUSTAFA’ FİLMİ 0-1

Be­şik­taş, Kay­se­ri‘de ga­li­bi­yet arar­ken iki oyun­cu de­ği­şik­li­ği­nin ar­dın­dan ye­di­ği gol­le yı­kıl­dı. Tur­gay’ın go­lü lig­de na­mağ­lup ta­kım bı­rak­ma­dı> Ku­bi­lay ÖZ­BİN­GÖL-Kayseri (İHA) KOL­TU­ĞU KAY­BET­Tİ! Mus­ta­fa De­ni­zi ile ye­ni bir ha­va ya­ka­la­yan Be­şik­taş, Kay­se­ri’den eli boş dö­ne­rek li­der­lik kol­tu­ğun­dan da ol­du. Si­yah-be­yaz­lı­lar bu se­zon ilk de­fa mağ­lup olur­ken, 2 haf­ta­da 5 pu­an kay­bet­ti. KAR­TAL’I DA VU­RUR­LAR Li­der­li­ği­ni sür­dü­re­bil­mek için ga­li­bi­ye­te ih­ti­ya­cı olan Be­şik­taş, Kay­se­ris­por dep­las­ma­nın­da lig­de­ki ilk mağ­lu­bi­ye­ti­ni al­dı: 0-1. Mü­ca­de­le­si yük­sek, po­zis­yo­nu kıt bir ilk ya­rı var­dı kar­şı­laş­ma­da. De­niz­li bu kez ta­kı­mı­nı 5’li bir or­ta sa­ha, çift for­vet­le sür­dü sa­ha­ya. De­fans gü­ven­li­ği­ni ka­la­ba­lık adam­la­rıy­la sağ­la­yan Kay­se­ris­por, Be­şik­taş atak­la­rı­nı baş­la­ma­dan bi­tir­me­ye ve uzun top­lar­la gol ara­ma­ya ça­lı­şın­ca, son bö­lüm­le­ri ha­riç, tat­sız, tuz­suz, bek­le­nen he­ye­can­dan uzak bir gö­rün­tü­de geç­ti ko­ca 90 da­ki­ka. PO­ZİS­YO­NU MUM­LA ARA­DIK Yü­rek­le­ri hop­la­ta­cak po­zis­yon­la­rın mum­la aran­dı­ğı ilk 45’te; iki kez Ho­los­ko’nun asist­le­ri­ni Nob­re kö­tü ka­fa ve to­puk vu­ruş­la­rıy­la bo­zuk pa­ra gi­bi har­ca­dı. Tel­lo’nun in­ce pa­sın­da da to­pu Sou­ley­ma­no­u’ya çarp­tı­ran Cis­se, so­nu­cu de­ğiş­tir­me be­ce­ri­si­ni gös­te­re­me­di Be­şik­taş le­hi­ne. Bu ya­rı­da Ag­ha­ho­wa’nın on se­kiz dı­şın­dan ba­zu­ka­sı au­tu boy­la­dı. Ra­gıp’ın sert şu­tu Rüş­tü’de kal­dı. Yi­ne Rüş­tü’nün el­le­ri ara­sın­dan ka­çır­dı­ğı to­pu Sa­ido­u’nun ha­va­ya dik­me­si Kay­se­ri’nin ilk ya­rı­da­ki not al­ma­ya de­ğer po­zis­yon­la­rıy­dı. LİGDE NAMAĞLUP KALMADI İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da Tel­lo’nun 20 met­re­lik fü­ze­si­nin az fark­la au­ta git­me­si ‘ma­ça he­ye­can ge­li­yor’ şek­lin­de bir umut ışı­ğı yak­tı içi­miz­de. An­cak go­le ka­dar­ki bö­lü­mün ilk ya­rı­dan hiç­bir far­kı ol­ma­dı yi­ne. Bol mü­ca­de­le­li bir or­ta sa­ha fut­bo­lu, iş­te o ka­dar. Son bö­lüm­de Mus­ta­fa De­niz­li, çift hü­cum­cu de­ği­şik­li­ğiy­le ga­li­bi­ye­te su­lan­sa da, ma­çın ba­şın­dan be­ri göz­le­ri­mi­zin ara­dı­ğı Meh­met To­puz çık­tı bir an­da or­ta­ya. Si­vok’u çiz­gi­ye ka­dar ko­va­la­yıp to­pu alan yıl­dız fut­bol­cu, de­fans ar­ka­sın­da­ki Meh­met Eren’e en­fes bir pas çı­kar­dı. Onun Rüş­tü’yü ekar­te eden pa­sı­nı ta­va­na asan Tur­gay, lig­de na­mağ­lup ta­kım bı­rak­ma­dı: 1-0. ‘Liderlik değil şampiyonluk önemli’ Be­şik­taş’ın ho­ca­sı Mus­ta­fa De­niz­li, “Her haf­ta li­der ola­ca­ğız de­me­dik ki” şek­lin­de ko­nuş­tu BİZ BU­NU TE­LA­Fİ EDE­RİZ Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Kay­se­ri mağ­lu­bi­ye­ti­ni tek cüm­le ile özet­le­di; “Ga­li­bi­ye­ti on­lar ka­dar is­te­me­dik...” İyi oy­na­dık­la­rı­nı an­cak fi­nal pas­la­rın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­dık­la­rı­nı söy­le­yen tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, “Üs­tün ol­du­ğu­muz da­ki­ka­lar­da yap­tı­ğı­mız po­zis­yon ha­ta­sın­dan gol ye­dik. Ama ne olur­sa ol­sun bu pu­an ka­yıp­la­rı­nı te­la­fi ede­cek gü­cü­müz var. Her haf­ta li­der ola­ca­ğız di­ye bir he­def be­lir­le­me­dik. Biz se­zon so­nun­da zir­ve­de yer al­mak is­ti­yo­ruz. Doğ­ru yol­da ol­du­ğu­mu­zu bi­li­yo­rum. Fut­bol­cu­la­rım ka­dar be­nim de ha­ta­la­rım ola­cak­tır. Ama bü­tün ha­ta­la­rı­mı­za rağ­men şam­pi­yon ola­ca­ğız. Ca­mi­amı­zın içi ra­hat ol­sun” şek­lin­de ko­nuş­tu. 2 HAF­TA­DA 5 PU­AN KA­YIP Mus­ta­fa De­niz­li Yö­ne­ti­mi’nde ye­ni bir say­fa açan Be­şik­taş, 3-1’lik G.Bir­li­ği ga­li­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan oy­na­dı­ğı iki lig ma­çın­da 5 pu­an kay­bet­ti. Evin­de Si­vas ile be­ra­be­re ka­lan si­yah-be­yaz­lı­lar, Kay­se­ri dep­las­ma­nın­da ise hem na­mağ­lup un­va­nı­nı kay­bet­ti, hem li­der­lik kol­tu­ğun­dan in­di. Si­yah-be­yaz­lı­lar Er­tuğ­rul Sağ­lam dö­ne­min­de 5 haf­ta­da 2 be­ra­ber­lik alıp sa­de­ce 4 pu­an kay­bet­miş­ti. Bu ara­da üç bü­yük­le­re kar­şı son mağ­lu­bi­ye­ti­ni 2006’da Be­şik­taş’tan alan Kay­se­ris­por, si­yah-be­yaz­lı­la­rı evi­ne pu­an­sız gön­de­re­rek son iki yıl­dır kay­bet­me­me ge­le­ne­ği­ni sür­dür­dü. Sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar bu se­zon evin­de oy­na­dı­ğı G.Sa­ray ma­çın­dan da 1 pu­an al­mış­tı. HIRSIM FUTBOLCULARA GEÇTİ Mus­ta­fa De­niz­li’nin maç gü­nü bir ga­ze­te­de yer a­lan a­çık­la­ma­la­rı Kay­se­ris­por’u hırs­lan­dır­dı. Maç ön­ce­sin­de so­yun­ma o­da­sın­da e­lin­de­ki ga­ze­te ku­pü­rüy­le gi­ren To­lu­nay Kaf­kas, De­niz­li’nin “Her maç ön­ce­si yüz­de 51 ka­za­nı­rız di­yor­dum a­ma bu se­fer yüz­de 99 fa­vo­ri­yiz” şek­lin­de­ki a­çık­la­ma­la­rı­nı fut­bol­cu­la­rı­na o­ku­du ve “Çı­kın ve ki­min fa­vo­ri ol­du­ğu­nu gös­te­rin” di­ye­rek o­yun­cu­la­rı­nı hırs­lan­dır­dı. Kaf­kas maç­tan son­ra da, “Hırs­lı bir ya­pım var, bu hır­sı­mı o­yun­cu­la­rı­ma yan­sıt­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. O­la­bil­di­ğin­ce yu­ka­rı­la­rı zor­la­mak is­ti­yo­ruz, ye­ri ge­lin­ce şam­pi­yon­luk­tan da söz e­de­ce­ğiz. Li­de­ri yen­me­nin key­fi­ni ya­şı­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. De­mi­rö­ren’e tep­ki Bir grup Kay­se­ri ta­raf­ta­rı, Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren’e sert tep­ki gös­ter­di. “Er­tuğ­rul Sağ­lam’ın ba­şı­nı ye­din. De­niz­li’yi bi­le har­car­sın. Be­şik­taş’a za­rar­lı­sın” di­ye­rek aleyh­te te­za­hü­rat­lar ya­pan ev sa­hi­bi ta­kım ta­raf­tar­la­rı­nı Kay­se­ri­li yö­ne­ti­ci­ler sus­tur­du. Delgado solda! Be­şik­taş Kayseri dep­las­ma­nı­na fark­lı bir sis­tem an­la­yı­şı ile çık­tı. Mus­ta­fa De­niz­li, kap­tan Del­ga­do’yu sol ka­nat­ta, Tel­lo’yu ise for­ve­tin ar­ka­sın­da gö­rev­len­dir­di. İb­ra­him To­ra­man-Za­po­tocny-Si­vok üç­lü­sün­den vaz­geç­me­yen De­niz­li, Bre­zil­ya­lı gol­cü Bo­bo’yu ise ye­dek bı­rak­tı. Zir­ve­ye yü­rü­yo­ruz Kay­se­ris­por’un mil­li fut­bol­cu­su Meh­met To­puz, ga­li­bi­ye­tin ar­dın­dan id­di­alı açık­la­ma­lar ya­ptı. To­puz, “Üç bü­yük­le­re kar­şı za­ten üs­tün­lü­ğü­müz var. Önem­li olun bu gü­zel fut­bo­lu Ana­do­lu ta­kım­la­rı kar­şı­sın­da da sür­dür­mek. Kay­se­ri hal­kı­na li­der­lik se­vin­ci ya­şat­mak is­ti­yo­ruz” de­di. 2 kişi gözaltında Kar­şı­laş­ma ön­ce­sin­de Be­şik­taş ta­raf­tar­la­rı­nın bir be­le­di­ye oto­bü­sü­ne taş atıp cam­la­rı­nı kır­dık­la­rı ve araç sü­rü­cü­sü Cenk Özen’i de döv­dük­le­ri ih­ba­rı­nı alan Kay­se­ri po­li­si, 31 Be­şik­taş­lı­yı sor­gu­la­mak için em­ni­ye­te gö­tür­dü. Teş­his edi­len iki ta­raf­tar, gö­zal­tı­na alın­dı. > B.Bld. A­ta­türk S­ta­dı, 2 Ka­sım 2008 > KAYSERİ - 1 ­So­u­ley­ma­no­u 6 A­li Tu­ran 6.5 E­ren 7.5 Ay­dın 7 ­To­le­do 6.5 ­Meh­met To­puz 6.5 ­Sa­i­do­u 7 ­Ra­gıp 6 (Bi­lal dk.73) 6.5 ­Meh­met E­ren 5.5 ­Tur­gay 7 Ag­ha­ho­wa 5 (Ab­dul­lah dk.90+2) ? ­YE­DEK­LER ­Dur­muş ­Pu­ro­vic ­Tev­fik O­lem­be ­Yu­suf T.D. Tolunay Kafkas > BEŞİKTAŞ - 0 ­Rüş­tü 5.5 İb­ra­him To­ra­man 5.5 ­Za­po­tocny 6.5 ­Si­vok 5 ­Ser­dar Kur­tu­luş 5 ­Cis­se 5.5 ­Tel­lo 5 (Bo­bo dk.79) 4.5 ­Del­ga­do 5 İb­ra­him Ü­zül­mez 5 ­Ho­los­ko 4.5 ­Nob­re 5 (S.Öz­kan dk.79) 4.5 ­YE­DEK­LER U­ğur İn­ce­man Ek­rem A­li Tan­do­ğan ­Tu­na ­Ha­kan A­rı­kan T.D. Mustafa Denizli >> ­GOL: Tur­gay (dk.85) ­HA­KEM­LER: Sel­çuk De­re­li, Al­per U­lu­soy, Mu­har­rem Yıl­maz PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1- T­rab­zon 9 6 2 1 16 9 20 2- An­ka­ra 9 6 1 2 16 7 19 3- ­Si­vas 9 5 3 1 16 8 18 4- ­Be­şik­taş 9 5 3 1 15 7 18 5- G.Sa­ray 9 5 2 2 22 11 17 6- ­Kay­se­ri 9 5 2 2 11 5 17 7- ­Bur­sa 9 5 0 4 14 15 15 8- G.An­tep 9 4 2 3 13 12 14 9- F.Bah­çe 9 4 1 4 18 15 13 10- Es­ki­şe­hir 9 3 4 2 13 12 13 11- ­Kon­ya 9 4 1 4 12 15 13 12- G.Bir­li­ği 9 2 3 4 11 15 9 13- B.Be­le­di­ye 9 2 3 4 7 13 9 14- ­De­niz­li 9 2 2 5 11 17 8 15- ­Ha­cet­te­pe 9 2 2 5 7 13 8 16- M­KE A.Gü­cü 9 1 3 5 8 16 6 17- An­tal­ya 9 1 2 6 12 19 5 18- Ko­ca­e­li 9 0 2 7 8 21 2 HAF­TA­NIN MAÇ­LA­RI 5 Ka­sım ÇAR­ŞAM­BA 21.45 Ar­se­nal-F.Bah­çe, 6 Ka­sım PER­ŞEM­BE 21.30 Ben­fi­ca-G.Sa­ray. TURK­CELL SÜ­PER LİG 7 Ka­sım CU­MA 20.00 Be­şik­taş-Ko­ca­eli, 8 Ka­sım CU­MAR­TE­Sİ 14.00 An­tal­ya-Si­vas, 15.00 A.Gü­cü-Bur­sa, 19.00 Trab­zon-Ha­cet­te­pe, 9 Ka­sım PA­ZAR 14.00 De­niz­li-Kay­se­ri, Kon­ya-G.Bir­li­ği, An­ka­ra-Es­ki­şe­hir, G.An­tep-Be­le­di­ye, 19.00 F.Bah­çe-G.Sa­ray.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT