BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KOVULMAK MI İSTİYOR?

KOVULMAK MI İSTİYOR?

Fe­ner­bah­çe eri­me­ye de­vam eder­ken tak­tik ve oyun­cu ter­cih­le­riy­le şa­şır­tan Ara­go­nes, yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­la da âde­ta yö­ne­ti­me “Pa­ra­mı ve­rin gi­de­yim” me­sa­jı yol­lu­yorPES ET­Mİ­YOR, ÇÜN­KÜ! Kö­tü fut­bol ve so­nuç­lar F.Bah­çe ca­mi­asın­da kor­kuy­la iz­le­nir­ken, Tek­nik Di­rek­tör Lu­is Ara­go­nes’in ta­vır ve açık­la­ma­la­rı akıl­lar­da so­ru işa­ret­le­ri­ne ne­den olu­yor. İs­pan­yol ho­ca her­ke­sin gör­dü­ğü ve or­tak fik­re var­dı­ğı olay­lar hak­kın­da yap­tı­ğı ters açık­la­ma­lar­la ka­mu­oyu­nu şa­şırt­ma­ya de­vam edi­yor. Ara­go­nes’in, Es­ki­şe­hir kar­şı­laş­ma­sı­nın ar­dın­dan da ay­nı ta­vır­la­rı­nı sür­dür­me­si, “Ken­di­si­ni kov­dur­mak is­ti­yor” şek­lin­de yo­rum­la­nır­ken, F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi’nin iz­le­ye­ce­ği po­li­ti­ka da me­rak­la bek­le­ni­yor. Lu­is her ne ka­dar, “As­la pes et­mem. Ma­yıs­ta gö­rü­şü­rüz” gi­bi açık­la­ma­lar­la gö­re­ve de­vam ede­ce­ği­ni ima et­se de ha­ber kay­nak­la­rı İs­pan­yol’un pa­ra­sı­nı kur­tar­ma­nın pe­şin­de ol­du­ğu­nu göz­ler önü­ne se­ri­yor. BİR İP­TE 3 CAM­BAZ F.Bah­çe’den ko­vu­la­rak EU­RO2008’de ta­van ya­pan ka­ri­ye­ri­ne göl­ge dü­şür­mek is­te­me­yen Ara­go­nes, 6 mil­yon eu­ro­luk taz­mi­nat ta­le­bi­ni sa­rı-la­ci­vert­li yö­ne­ti­me kar­şı koz ola­rak bu­lun­du­ru­yor. Her fır­sat­ta Ara­go­nes’e des­tek ve­ren ve is­tik­rar vur­gu­sun­da bu­lu­na­rak “yo­la de­vam” di­yen F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi de bu iki­li oyun­da pa­yı­na dü­şe­ni en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­ri­yor. Med­ya önün­de Ara­go­nes yan­lı­sı gö­rü­nen sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin İs­pan­yol’a sus pa­yı ola­rak 2 mil­yon eu­ro tek­lif et­ti­ği öğ­re­ni­lir­ken, ho­ca ara­yış­la­rı­nın sür­dü­ğü de bi­li­ni­yor. Ara­go­nes’i in­di­rim için ik­na et­me­ye ça­lı­şan yö­ne­tim, bir yan­dan da Lu­ces­cu ile flört edi­yor. F.Bah­çe’ye gel­me­ye ha­zır olan Lu­ce’nin mev­cut du­ru­mu mad­di ola­rak de­ğer­len­dir­mek is­te­di­ği de ge­len ha­ber­ler ara­sın­da. > M. Emin ULUÇ Ar­se­nal sı­kın­tı­da Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde Çar­şam­ba gü­nü F.Bah­çe’yi ko­nuk ede­cek Ar­se­nal, İn­gil­te­re’de üst üs­te al­dı­ğı kö­tü so­nuç­la­rın ya­nı sı­ra sa­kat­lık­lar­la da bo­ğu­şu­yor. Sto­ke City dep­las­ma­nın­da sa­kat­la­nan Ade­ba­yor ve Wal­cott’u F.Bah­çe kar­şı­sın­da kul­la­na­ma­ya­cak olan Ar­se­ne Wen­ger’in for­vet­te­ki ko­zu Van Per­si­e ola­cak. Dinlenmiyorlar F.Bah­çe, ku­pa ve lig maç­la­rı­nın ar­dın­dan gö­zü­nü Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne çe­vir­di. Sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, Es­ki­şe­hir dep­las­ma­nın ar­dın­dan din­len­me­den Ar­se­nal ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı. Lu­ga­no, E­du, Mal­do­na­do, Sel­çuk ve U­ğur re­je­na­ras­yon ya­par­ken, Es­ki­şe­hir’e kar­şı for­ma gi­yen di­ğer o­yun­cu­lar sa­lon­da ça­lış­tı. Ça­re­siz Gök­han F.Bah­çe’de sa­kat­lı­ğı sü­ren Ön­der kon­dis­yo­ner eş­li­ğin­de ça­lı­şır­ken, son maç­lar­da iğ­ney­le gö­rev ya­pan Gök­han, Ar­se­nal kar­şı­sın­da da din­le­ne­me­ye­cek. Es­ki­şe­hir ma­çın­da sa­kat­la­na­rak oyun­dan çı­kan genç yıl­dı­zın, al­ter­na­ti­fi ol­ma­dı­ğı için Lon­dra’da da iğ­ney­le gö­rev ya­pa­ca­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101284
  % 1.14
 • 5.264
  % -0.5
 • 5.9793
  % -0.77
 • 6.8733
  % -0.42
 • 216.759
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT