BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir ÖSS parasıyla 17 üniversite kuruluyor

Bir ÖSS parasıyla 17 üniversite kuruluyor

P­rof. Dr. Ul­vi­ye Ö­zer, sa­de­ce 2004 yı­lın­da 1.8 milyon öğ­ren­ci­nin, ÖSS’ye gi­re­ne ka­dar 8.4 mil­yar do­lar har­ca­ma yap­tı­ğı­nı söy­le­di> Mu­rat Kı­lı­ças­lan BUR­SA İHA Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si es­ki De­ka­nı Prof. Dr. Ul­vi­ye Özer, “Öğ­ren­ci Seç­me Sı­na­vı (ÖSS) için har­ca­nan pa­ray­la Sa­ban­cı ve Koç üni­ver­si­te­le­ri aya­rın­da 17 ye­ni üni­ver­si­te­nin ku­ru­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si’nde dü­zen­le­nen “Cum­hu­ri­yet ve Eği­tim” ko­nu­lu kon­fe­rans­ta ko­nu­şan Özer, Cum­hu­ri­ye­tin ilk yıl­la­rın­da bi­lim­sel ve uy­gu­la­ma­lı eği­tim il­ke edi­ni­lir­ken, son dö­nem­ler­de ba­tı­lı ül­ke­le­rin mo­del­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sıy­la eği­tim sis­te­min­de tı­kan­ma­lar ya­şan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Dr. Özer, “Mo­del al­dı­ğı­mız ül­ke­ler bi­le sis­tem­le­ri­ni de­ğiş­ti­ri­yor ama biz bu de­ği­şik­lik­le­ri ne ya­zık ki iz­le­mek­te geç ka­lı­yo­ruz. Yurt­dı­şın­da yük­sek öğ­re­nim gö­ren ka­yıt­lı Türk öğ­ren­ci­le­rin yıl­lık ma­li­ye­ti 448.5 mil­yon do­lar­dır. Oy­sa bu pa­ra­nın 250 mil­yon do­la­rıy­la her yıl Sa­ban­cı ve Koç üni­ver­si­te­le­ri aya­rın­da bir üni­ver­si­te ku­ru­la­bi­lir” di­ye ko­nuş­tu. Nİ­TE­LİK­Lİ EĞİ­TİM ŞART Sa­de­ce 2004 yı­lın­da üni­ver­si­te ka­pı­sın­da olan 1 mil­yon 786 bin öğ­ren­ci­nin ÖSS’ye gi­re­ne ka­dar 8.4 mil­yar do­lar har­ca­dı­ğı­nı be­lir­ten Özer, “Bu pa­ray­la, Sa­ban­cı ve Koç üni­ver­si­te­le­ri aya­rın­da 17 ye­ni üni­ver­si­te ku­ru­la­bi­lir­di” di­ye ko­nuş­tu. 2025 yı­lın­da Tür­ki­ye’nin top­lam nü­fu­su­nun 90 mil­yo­na ula­şa­ca­ğı­nı ifa­de eden Özer, “2025’e doğ­ru Tür­ki­ye genç nü­fus­lu bir ül­ke ol­mak­tan çı­ka­cak, ça­lı­şa­bi­lir nü­fus ar­ta­cak­tır. Bu, eko­no­mik bü­yü­me için al­tın bir fır­sat­tır. An­cak bu­nu ba­şa­ra­bil­mek için ni­te­lik­li eği­tim şart­tır” de­di. Tür­ki­ye’nin mes­le­ki tek­nik eği­ti­me önem ver­me­si ge­rek­ti­ği­nin de al­tı­nı çi­zen Özer, ge­liş­miş ba­tı­lı ül­ke­ler­de mes­le­ki tek­nik eği­ti­min nor­mal eği­tim için­de­ki pa­yı­nın yüz­de 65 ol­du­ğu­nu, Tür­ki­ye’de ise yüz­de 45 se­vi­ye­le­rin­de kal­dı­ğı­nı an­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT