BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Suç ör­güt­le­riy­le et­kili ­mü­ca­de­le dö­ne­mi

Suç ör­güt­le­riy­le et­kili ­mü­ca­de­le dö­ne­mi

Hü­kü­me­tin 2009 p­rog­ra­mı­na gö­re, gü­ven­lik hiz­met­le­ri­nin et­kin­leş­ti­ril­me­si ve suç ör­güt­le­ri i­le mü­ca­de­le­de ye­ni ted­bir­ler a­lı­na­cak.> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Hü­kü­me­tin 2009 p­rog­ra­mı­na gö­re, gü­ven­lik hiz­met­le­ri­nin et­kin­leş­ti­ril­me­si ve suç ör­güt­le­ri i­le mü­ca­de­le­de ye­ni ted­bir­ler a­lı­na­cak. Bu kap­sam­da, ön­ce­lik­le suç ör­güt­le­ri­nin mü­da­ha­le­si­ne a­çık o­lan a­nalog tel­siz sis­tem­le­rin­den sa­yı­sal tel­siz sis­te­mi­ne ge­çi­le­cek. Sa­yı­sal tel­siz sis­tem­le­ri k­rip­to­lu o­la­ca­ğın­dan her­han­gi bir suç ör­gü­tü­n gü­ven­lik güç­le­ri­nin tel­siz­le­ri­ni din­le­me­si müm­kün ol­ma­ya­cak. İn­san ti­ca­re­ti­nin ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da göç­men ka­çak­lı­ğı­na te­şeb­büs de suç sa­yı­la­cak. Böy­le­ce bu su­ça te­şeb­büs et­mek is­te­yen 3 yıl­dan 8 yı­la ka­dar ha­pis ve on bin gü­ne ka­dar adlî pa­ra ce­za­sı i­le ce­za­lan­dı­rı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT