BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Do­ğu’da kar bastırdı ­yol­lar­da çi­le baş­la­dı

Do­ğu’da kar bastırdı ­yol­lar­da çi­le baş­la­dı

Van-­Hak­ka­ri ka­ra­ yo­lu kar ya­ğı­şı se­be­bi­yle 12 sa­at u­la­şı­ma kapanınca, sürücüler geceyi dinlenme tesislerinde geçirdi> Yu­suf İdiz BİT­LİS İHA Yol­da­ki buz­lan­ma se­be­biy­le tuz­la­ma ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı. Do­ğu’da kar ya­ğı­şı et­ki­si­ni ar­tır­ma­ya baş­la­dı. Ra­kı­mı 2 bin 730 met­re olan Gü­zel­de­re Mev­ki­i’nde ya­ğan kar­da, Van-Hak­ka­ri ka­ra­yo­lu­nun buz­lan­ma­sı se­be­biy­le ba­zı araç­lar ka­yıp yol­dan çı­kar­ken on­lar­ca araç da mah­sur kal­dı. Sü­rü­cü­ler yol ke­na­rın­da­ki bu­lu­nan mı­cır­la­rı kü­rek­ler­le yo­la ser­per­ken, ka­ra­yol­la­rı ekip­le­ri yol­da tuz­la­ma ça­lış­ma­la­rı yap­tı. Sü­rü­cü­ler yol­da­ki buz­lan­ma­nın çö­zül­me­si için 12 sa­at bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ge­ce bo­yun­ca din­len­me te­si­sin­de bek­le­dik. Kar ya­ğı­şın­dan do­la­yı yol­lar­da buz­lan­ma ol­du, ka­yan araç­lar yo­lu ka­pat­tı. An­cak çok geç ted­bir alın­dı” şek­lin­de dert yan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT