BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gül, bu­gün İz­mir’de ya­rın İs­tan­bul’da

Gül, bu­gün İz­mir’de ya­rın İs­tan­bul’da

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, çe­şit­li gö­rüş­me­ler­de bu­lun­mak ü­ze­re bu­gün İz­mir’de, ya­rın da İs­tan­bul’da bu­lu­na­cak.Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, çe­şit­li gö­rüş­me­ler­de bu­lun­mak ü­ze­re bu­gün İz­mir’de, ya­rın da İs­tan­bul’da bu­lu­na­cak. İz­mir’de, “9. Yıl­lık Ku­zey Gü­ney Av­ru­pa E­ko­no­mik Fo­ru­mu”nun a­çı­lış top­lan­tı­sı­na ka­tı­la­cak o­lan Gül, Va­li­lik, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı i­le E­ge Or­du­su ve Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı zi­ya­ret­le­ri­nin ar­dın­dan İs­tan­bul’a ge­çip Lüb­nan Baş­ba­ka­nı Fo­u­ad Si­ni­o­ra’yı ka­bul e­de­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT