BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­mil­ton ta­rih yaz­dı

Ha­mil­ton ta­rih yaz­dı

For­mu­la 1’de se­zon Le­wis Ha­mil­ton’ın za­fe­riy­le so­nuç­lan­dı. İn­gi­liz pi­lot F1 ta­ri­hi­nin en genç ve ilk si­ya­hi şam­pi­yo­nu ol­duFor­mu­la 1’de se­zon Le­wis Ha­mil­ton’ın za­fe­riy­le so­nuç­lan­dı. İn­gi­liz pi­lot F1 ta­ri­hi­nin en genç ve ilk si­ya­hi şam­pi­yo­nu ol­du ŞAM­Pİ­YO­NU GLOCK BE­LİR­LE­Dİ For­mu­la 1’de se­zo­nun son ya­rı­şı olan Bre­zil­ya Grand Prix’si­ni Fer­ra­ri’den Fe­li­pe Mas­sa ka­zan­dı. Şam­pi­yo­nun bel­li ola­ca­ğı son ya­rı­şa po­le po­zis­yo­nun­da baş­la­yan Mas­sa, da­ma­lı bay­ra­ğı dün­ya şam­pi­yo­nu ola­rak gör­dü. An­cak en az be­şin­ci­lik al­ma­sı ge­re­ken Ha­mil­ton, 6. sı­ra­day­ken son vi­raj­da Ti­mo Glock’u ge­çe­rek 5. sı­ra­ya yük­sel­di ve Mas­sa’nın şam­pi­yon­luk se­vin­ci­ni de kur­sa­ğın­da bı­rak­tı. Ve­da tur­la­rı­nı göz­yaş­la­rı için­de atan Mas­sa bü­yük al­kış top­lar­ken, Ha­mil­ton’a pro­tes­to­lar var­dı. EN DRA­MA­TİK Fİ­NİŞ Start­la bir­lik­te gi­ri­len ilk vi­raj­da, ka­ri­ye­ri­nin son ya­rı­şı­na çı­kan Co­ult­hard ile Pi­qu­et ya­rış dı­şı kal­dı. Bi­ti­me 5 tur ka­la yağ­mur baş­la­yın­ca pi­lot­lar yağ­mur las­tik­le­ri için pi­te gir­di. Ha­mil­ton bu­ra­da be­şin­ci­li­ğe ge­ri­le­di. Se­bas­ti­an Vet­tel, bi­ti­me 2 tur ka­la Ha­mil­ton’ı ge­çin­ce şam­pi­yon­luk bir an­da el de­ğiş­tir­di. McLa­ren ga­ra­jın­da­ki hü­zün, Ha­mil­ton’ın Glock’u geç­me­siy­le ye­ri­ni se­vin­ce bı­rak­tı. Bre­zil­ya’da Alon­so ikin­ci, Ra­ik­ko­nen de üçün­cü ola­rak kür­sü­ye çık­tı. Mar­ka­lar­da­ki şam­pi­yon­luk ise Fer­ra­ri’nin ol­du. >> Pilotlar Klasmanı Pilot Marka Puan 1-L.Ha­mil­ton Mc­La­ren 98 2-F.Mas­sa ­Fer­ra­ri 97 3-K.Ra­ik­ko­nen ­Fer­ra­ri 75 4-R.Ku­bi­ca BMW 75 5-F.A­lon­so ­Re­na­ult 61 >> MARKALAR Klasmanı Marka Puan 1-­Fer­ra­ri 172 2-Mc­La­ren 151 3-BMW 135 4-­Re­na­ult 80 5-­To­yo­ta 56
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT