BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VERİMLİLİK ÖN ŞART

VERİMLİLİK ÖN ŞART

İstanbul B.Belediye galibiyeti Trabzon’u coşturdu, Yanal’ın keyfini yerine getirdiİstanbul B.Belediye galibiyeti Trabzon’u coşturdu, Yanal’ın keyfini yerine getirdi TRANS­FER­DEN MEM­NU­NUM G.Sa­ray ma­çıy­la baş­la­yan dü­şü­şü İs­tan­bul B. Be­le­di­ye ga­li­bi­ye­tiy­le so­na er­di­ren Trab­zons­por’da ka­ra bu­lut­lar da­ğıl­dı. “Bütün oyun­cu­la­rı­mız­dan mem­nu­num. Bir­lik­te uzun bir ma­ra­to­na çık­tık” di­yen Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal, “Trans­fer­ler­den mem­nu­num. ‘Ek­sik var’ di­ye her oyun­cu­yu alıp büt­çe­yi ge­rek­siz ye­re boz­ma­ma­nın uğ­ra­şı için­de­yiz. Al­dı­ğı­mız oyun­cu­la­rı ve­rim­li kul­lan­mak zo­run­da­yız. Ön şar­tı­mız bu! Trab­zons­por’un kö­tü bir ta­kım ol­du­ğu­nu in­san­lar söy­lü­yor­du. De­ğiş­me­si­ni is­te­di­ler. Bu o ka­dar ko­lay de­ğil. Çok oyun­cu is­te­dik. Al­dık­la­rı­mız da ol­du, ala­ma­dık­la­rı­mız da’’ diye konuştu. SA­BIR VE İM­KAN ŞART Tür­ki­ye’nin gel­di­ği nok­ta­nın göz­den ka­çı­rıl­ma­ma­sı­nı is­te­yen Er­sun Ho­ca, “Da­ha iyi eği­til­miş, dün­ya­ya en­teg­re ol­muş tek­nik adam­la­rı­mı­zın kat­kı­sı­nın, oyun­cu­la­rı­mı­zın ka­li­te­si­nin, bu­gün zir­ve ya­rı­şı ya­pan bü­yük ekip­le­ri na­sıl zor du­rum­la­ra dü­şür­dük­le­ri or­ta­da’’ di­ye ko­nuş­tu. Ya­nal, yö­ne­ti­min­de­ki Trab­zons­por için, “Ye­ni bir ta­kı­mız. Bu­nun ma­li­ye­tin­den, altya­pı­sı­na, her şe­yi de­ğiş­tir­mek ko­lay ol­mu­yor. Fut­bol­da ge­li­şim için, ku­lüp­ler­de yö­ne­ti­ci­le­re, fut­bol­cu­la­ra, tek­nik adam­la­ra, hat­ta di­ğer ça­lı­şan­la­ra za­man ta­nın­ma­sı ge­re­kir. On­la­ra pro­je­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­bi­le­cek im­kan­lar su­nul­ma­lı, za­man ta­nın­ma­lı” dedi. YANAL: İYİ YOL­DA­YIZ Er­sun Ya­nal, Trab­zons­por’un iyi bir yo­la gir­di­ği­ni be­lirt­ti ve “Fut­bol bir en­düs­tri. Bu en­düs­tri­de ta­kım­la­rın bu­lun­du­ğu yer­le­re gö­re ra­kam­lar be­lir­le­ni­yor. Bu­nu iyi ida­re et­mek zo­run­da­sı­nız! Biz de bu­nun için ça­ba sarf edi­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT