BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CİMBOM’UN HEYBESİ DOLU 3-1

CİMBOM’UN HEYBESİ DOLU 3-1

Es­ki­şe­hir boz­gu­nu­nun ar­dın­dan Ga­zi­an­tepspor‘u ye­nen G.­Sa­ray, UE­FA Ku­pa­sı’nda per­şem­be gü­nü Por­te­kiz’de Ben­fi­ca ile oy­na­ya­ca­ğı maç ön­ce­si bü­yük mo­ral bul­duEs­ki­şe­hir boz­gu­nu­nun ar­dın­dan Ga­zi­an­tepspor‘u ye­nen G.­Sa­ray, UE­FA Ku­pa­sı’nda per­şem­be gü­nü Por­te­kiz’de Ben­fi­ca ile oy­na­ya­ca­ğı maç ön­ce­si bü­yük mo­ral bul­du AS­LAN ÖY­LE SAL­DIR­DI Kİ... F.Bah­çe’nin 2, Be­şik­taş’ın 3 pu­an­lık dar­be­ler ye­di­ği haf­ta­da, fır­sat ka­çı­rı­la­cak gi­bi de­ğil­di G.Sa­ray a­dı­na. G.An­tep ö­nün­de ma­ça öy­le gir­di­ler ki, ba­şı dön­dü mi­sa­fir e­ki­bin. Da­ha 10. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan i­ki An­tep­li­yi i­pe di­zen Ar­da’nın or­ta­sın­da De­u­mi to­pu sek­ti­rin­ce, Ke­well se­vin­ce boğ­du sa­rı-­kır­mı­zı­lı t­ri­bün­le­ri: 1-0. Bir da­ki­ka son­ra­sın­da, yi­ne sol­dan bu kez Ha­kan Bal­ta’nın pa­sın­da Ba­ros’un vu­ru­şu Tol­ga­han’dan dön­dü. Lin­coln ö­nü­ne ge­len me­şin yu­var­la­ğı sert bir vu­ruş­la ağ­lar­la bu­luş­tur­du: 2-0. ­GOL KA­ÇIR­MA YA­RI­ŞI ­İ­ki er­ken go­lün ar­dın­dan sa­rı-­kır­mı­zı­lı fut­bol­cu­lar gol ka­çır­ma ya­rı­şı­na gir­di a­de­ta. Ön­ce Lin­coln’ün pa­sın­da Ba­ros’un vu­ru­şu de­fan­sa çar­pıp dı­şa­rı çık­tı. Çek fut­bol­cu­nun bir vu­ru­şu da di­re­ği döv­dü. Ar­da’nın bom­be­li vu­ru­şu­nu en­fes çı­ka­ran ka­le­ci Tol­ga­han, far­kın a­çıl­ma­sı­nı ve ta­kı­mı­nın maç­tan kop­ma­sı­nı ön­le­di. To­par­la­nan G.An­tep, ilk ya­rı­da Ta­ba­ta’nın vu­ru­şu­nun di­re­ği sı­yır­ma­sı dı­şın­da ya­ka­la­ya­bil­di­ği i­kin­ci po­zis­yon­da go­lü bul­du. Meh­met Yoz­gat­lı’nın ka­fa to­pu­nu el­le ke­sen Ar­da pe­nal­tı­ya se­be­bi­yet ver­di. 39’da a­tı­şı kul­la­nan Ta­ba­ta k­las bir vu­ruş­la ta­kı­mı­nı u­mut­lan­dır­dı: 2-1. AR­DA GE­CE­NİN A­DA­MI İ­kin­ci ya­rı­nın he­men ba­şın­da go­lü ka­çı­ran G.Sa­ray ol­du. Kor­ner­den ge­len to­pa Ser­vet yük­sel­di, ka­fa vu­ru­şun­da top Ba­ros’a çar­pıp a­u­ta çık­tı. Bu po­zis­yon­da Ar­da’nın Pac­he­co ta­ra­fın­dan for­ma­sın­dan çe­ki­lip dü­şü­rül­me­si­ni Ha­lis Öz­kah­ya at­la­dı. Son­ra­sın­da a­de­ta G.An­tep oy­na­dı ev sa­hi­bi sey­ret­ti. Çok i­yi top çe­vi­ren mi­sa­fir e­kip­te Pac­he­co’nun i­ki ka­fa vu­ru­şun­da De Sanc­tis ba­şa­rı­lıy­dı. Da­ki­ka­lar 82’yi gös­ter­di­ğin­de De Sanc­tis’in u­zun vu­ru­şu­na Ü­mit Ka­ran ka­fay­la ce­za a­la­nı­na in­dir­di. İlk gol­de ha­ta ya­pan De­u­mi bu po­zis­yon­da da za­man­la­ma ha­ta­sı ya­pın­ca a­ra­ya gi­ren Ar­da s­ko­ru i­lan et­ti: 3-1. > Ercan YILDIZ A­li Sa­mi Yen S­ta­dı, 2 Ka­sım 2008 >> G.SARAY 3 De Sanc­tis 6.5 ­Sab­ri 5.5 Em­re A­şık 5.5 ­Ser­vet 6 ­Ha­kan Bal­ta 6 Ar­da 8 (M.Gü­ven dk.85) ? ­Me­i­ra 7 Ay­han 6.5 ­Ke­well 6.5 (Vol­kan dk.64) 5 ­Lin­coln 6.5 ­Ba­ros 5.5 (Ü­mit Ka­ran dk.73) 5 Ay­kut ­Ser­kan Kur­tu­luş ­Fer­di ­Mu­rat T.D: Mic­ha­el S­kib­be >> G.ANTEP 1 Tol­ga­han 5.5 Er­kan 5 ­Be­kir 5.5 ­De­u­mi 4 I­van 5 ­Meh­met Yoz­gat­lı 5.5 ­Ha­kan 5.5 ­Ta­ba­ta 7.5 ­Zu­ri­ta 5.5 Er­man 5.5 (Ol­can dk.80) 5 ­Pac­he­co 5.5 (Ah­met dk.73) 4.5 ­Mah­mut İs­ma­il ­Me­tin İb­ra­him ­Mus­ta­fa T.D: Nu­rul­lah Sağ­lam GOL­LER: Ke­well (dk.10), Lin­coln (dk.11), Ta­ba­ta (dk.39 pen.), Ar­da (dk.82) ­HA­KEM­LER: Ha­lis Öz­kah­ya, Mu­hit­tin Gür­ses, Ni­hat Mız­rak 4 GOL­LÜ, ÇOK RENK­Lİ İki se­zon­dur Ga­zi­an­tep’i ye­ne­mi­yor­du Ga­la­ta­sa­ray... Bu kez işi sı­kı tu­tup er­ken bul­du gol­le­ri... Gol asis­ti ya­pan Ar­da, bir de vo­ley­bol oy­na­yıp ken­di ka­le­si­ni yık­tı... Yet­me­di; ay­nı Ar­da baş­ro­lü kim­se­ye kap­tır­ma­ma­ya ni­yet­len­miş ola­cak ki, bir de ba­cak ara­sı gol at­tı. Bu arada, genç fut­bol­cu, pe­nal­tı­ya se­bep ol­du­ğu po­zis­yon için “Ref­leks ola­rak eli­mi kal­dır­dım. Ha­ke­min ka­ra­rı doğ­ru” de­di. SKİBBE: Yo­ru­lu­yo­ruz G.Sa­ray’ın Al­man tek­nik di­rek­tö­rü S­kib­be, G.An­tep ma­çı son­ra­sı bir i­ti­raf­ta bu­lun­du! De­ne­yim­li tek­nik a­dam, “İ­çe­ri­de oy­na­dı­ğı­mız her maç­ta 3 pu­an i­çin he­sap ya­pı­yo­ruz. İlk 5 da­ki­ka ha­riç çok gü­zel o­yu­na baş­la­dık. 1-0’dan son­ra 2. go­lü de ça­buk bul­duk ve bir­çok gol po­zis­yo­na gir­dik. Maç­la­rın yo­ğun­lu­ğu ne­de­niy­le ve ro­tas­yon ya­pa­cak o­yun­cu de­ği­şik­li­ği yap­mak­ta zor­lan­dı­ğı­mız i­çin, her dev­re­nin so­nun­da yo­ru­lu­yo­ruz ve ra­ki­be po­zis­yon ve­ri­yo­ruz, bu­gün de böy­le ol­du. İ­kin­ci dev­re ge­ri­ye çe­kil­dik a­ma o­na rağ­men i­yi po­zis­yon­lar el­de et­tik. Za­ten on­dan son­ra 3. go­lü de bul­duk ve hak­kı­mız o­lan ga­li­bi­ye­ti al­dık” şek­lin­de ko­nuş­tu. MAÇTAN NOTLAR Sı­ra­da Fe­ner var G.Sa­ray’ın yıl­dız fut­bol­cu­su Ar­da Tu­ran, “Bu ma­ça ka­dar çok ba­sit pu­an ka­yıp­la­rı yap­tık. Haf­ta­ya da F.Bah­çe der­bi­si var. F.Bah­çe bu haf­ta ka­yıp ya­şa­dı. Biz de ka­za­nıp Ka­dı­köy’e avan­taj­lı git­mek is­ti­yor­duk. Bu­nu da ba­şar­dık. Bu­gün ye­te­nek­li oyun­cu­lar üzer­le­ri­ne dü­şen gö­re­vi yap­tı” di­ye ko­nuş­tu. G.Sa­ray gi­bi oy­na­dık Em­re Aşık maç­tan son­ra “G.Sa­ray gi­bi oy­na­dık ve ka­zan­dık. Özel­lik­le ilk ya­rım sa­at her­kes ken­di ka­rak­te­ri­ni sa­ha­ya koy­du. Bu ga­li­bi­yet iyi ol­du” der­ken Ay­han Ak­man, “Ha­kem­ler bir­kaç po­zis­yon­da ça­buk baş­la­ma­mı­za en­gel dol­du. Bu yüz­den ser­ze­niş­te bu­lun­dum” de­di. Bu ara­da G.Sa­ray PAF ma­çı­nı da 3-1 ka­zan­dı. Bu ka­dar ka­çar­sa... G.An­tep Tek­nik Di­rek­tö­rü Nu­rul­lah Sağ­lam, “Bi­zim için ilk 20 da­ki­ka çok önem­liy­di. Ra­ki­be bu sü­re­de az top ver­me­miz ge­rek­liy­di. Ama ma­ale­sef bu­nu ya­pa­ma­dık za­ten bu sü­re için­de de maç 2-0 ol­du. Ali Sa­mi Yen’de bu ka­dar po­zis­yo­na gi­rip ata­maz­sa­nız, mağ­lu­bi­yet de ka­çı­nıl­maz olu­yor” di­ye ko­nuş­tu. El­van tri­bün­de Pe­kin Olim­pi­yat­la­rı’nda at­le­tizm­de ül­ke­mi­ze 2 gü­müş ma­dal­ya ka­zan­dı­ran El­van Abey­le­ges­se, dün Baş­kan Ad­nan Po­lat’ın özel mi­sa­fi­ri ola­rak G.An­tep kar­şı­laş­ma­sı­nı pro­to­kol tri­bü­nün­de ta­kip et­ti. Mil­li at­let, kar­şı­laş­ma ön­ce­si ta­raf­tar­la­rın ken­di­si­ni tri­bün­le­re ça­ğır­ma­sı üze­ri­ne üze­rin­de­ki G.Sa­ray for­ma­sıy­la tri­bün­le­ri tek tek do­laş­tı. Ke­well şo­ke et­ti G.Sa­ray’ın Avus­tral­ya­lı oyun­cu­su Haryy Ke­well’dan kö­tü ha­ber gel­di. Kar­şı­laş­ma­nın 55. da­ki­ka­sın­da ka­le­ci Tol­ga­han’la çar­pı­şa­rak sa­kat­la­nan yıl­dız fut­bol­cu­nun sa­kat­lı­ğı­nın cid­di ol­du­ğu ve UE­FA Ku­pa­sı’nda Ben­fi­ca ile oy­na­na­cak maç­ta for­ma giy­me­si­nin zo­ra gir­di­ği be­lir­til­di. Ke­well, maç­ta Tol­ga­han’la çar­pış­tık­tan son­ra bi­le­ği­nin üze­ri­ne ters bir şe­kil­de dü­şüp bir sa­kat­lık ge­çir­miş­ti. Ke­well’ın Ka­dı­köy’de F.Bah­çe ile oy­na­na­cak der­bi­ye ye­tiş­ti­ril­me­ye ça­lı­şı­la­ca­ğı ifa­de edil­di. Bu ara­da dün ak­şam da bi­rer gol atan Ke­well ve Lin­coln 4. gol­le­ri­ni at­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT