BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ma­son­luk (Far­ma­son­luk)

Ma­son­luk (Far­ma­son­luk)

Su­al: Ma­son­luk ne­dir? CE­VAP: Da­ha çok Ya­hu­di­lik te­mel­le­ri üze­ri­ne da­ya­lı, mil­lî ve ma­ne­vî de­ğer­le­ri boz­mak ga­ye­siy­le ku­rul­muş, ide­al­le­ri çok giz­li; fa­kat ör­güt­le­ri açık bir teş­ki­lat­tır. Es­ki Mı­sır’dan alın­mış ba­zı sem­bol­ler­le bir­lik­te, Ya­hu­di ta­rih, din ve sem­bol­le­riy­le çok ya­kın bir bağ­lan­tı­sı var­dır.Su­al: Ma­son­luk ne­dir? CE­VAP: Da­ha çok Ya­hu­di­lik te­mel­le­ri üze­ri­ne da­ya­lı, mil­lî ve ma­ne­vî de­ğer­le­ri boz­mak ga­ye­siy­le ku­rul­muş, ide­al­le­ri çok giz­li; fa­kat ör­güt­le­ri açık bir teş­ki­lat­tır. Es­ki Mı­sır’dan alın­mış ba­zı sem­bol­ler­le bir­lik­te, Ya­hu­di ta­rih, din ve sem­bol­le­riy­le çok ya­kın bir bağ­lan­tı­sı var­dır. 1877 Ma­son Lo­ca­la­rı Ge­nel Top­lan­tı­sın­da üye­le­rin ye­min­le­ri­ni kut­sal ki­tap­lar üze­ri­ne de­ğil, na­mus üze­ri­ne yap­ma­la­rı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. Ma­son­la­rın 1900’de bir top­lan­tı­da al­dık­la­rı ka­rar­la il­gi­li za­bıt­la­rın 102. say­fa­sın­da, (Din­dar­la­ra ve ma­bet­le­re ga­lip gel­mek kâ­fi de­ğil­dir, asıl mak­sa­dı­mız din­le­ri yok et­mek­tir) ya­zı­lı­dır. Bu yön­le­riy­le ko­mü­nist­le­re çok ben­zer­ler. Ma­son­lar, ko­mü­nist ül­ke­ler­de ko­mü­nist ola­rak, ka­pi­ta­list ül­ke­ler­de ka­pi­ta­list ola­rak ça­lı­şır­lar. Ya­ni bu­lun­duk­la­rı ye­rin ren­gi­ni alır­lar. Ma­son­lar, İs­lâ­mi­yet’i ma­son lo­ca­la­rı­nın di­rek­tif­le­ri­ne uy­gun ola­rak an­la­tan din ki­tap­la­rı, Kur’an-ı ke­rim tef­sir­le­ri, il­mi­hal­ler yaz­dır­dık­la­rı gi­bi, bu kim­se­le­re, “bü­yük İs­lâm âli­mi, müc­te­hid, mü­ced­did” gi­bi isim­le­ri ya­kış­tı­ra­rak Müs­lü­man­la­rı ger­çek İs­lâ­mi­yet’ten uzak­laş­tır­ma­ya ça­lış­mış­lar­dır. Ce­ma­led­din Ef­ga­ni, Mu­ham­med Ab­duh, Re­şit Rı­za gi­bi kim­se­ler, bu­nun önem­li mi­sa­li­ni teş­kil eder­ler. Les Fran­co-Ma­çons ki­ta­bın­da bun­lar övü­le­rek, 127. say­fa­sın­da, (Mı­sır’da ku­ru­lan ma­son lo­ca­la­rı­nın ba­şı­na Ce­ma­led­din Ef­ga­ni ve on­dan son­ra Mu­ham­med Ab­duh ge­ti­ril­di. Bun­lar Müs­lü­man­lar ara­sın­da ma­son­lu­ğun ya­yıl­ma­sı­na çok yar­dım et­ti­ler) de­nil­mek­te­dir. Bu üç ma­son­la çö­mez­le­ri, mez­hep­le­ri yık­mak için çok önem­li fa­ali­yet­ler gös­ter­miş­ler­dir. Mez­hep­siz Mev­du­di de, İs­koç ma­so­nuy­du. Os­man­lı­nın son dö­ne­min­de, İt­ti­hat­çı­lar, Mu­sa Ka­zım ve Ür­güp­lü Mus­ta­fa Hay­ri Efen­di gi­bi ma­son­la­rı Şey­hü­lis­lam ya­pa­rak, bun­lar va­sı­ta­sıy­la din­de re­form yap­ma­ya ça­lış­mış­lar­dır. Bun­la­ra, diş dol­gu­su gus­le ma­ni de­ğil de­dirt­miş­ler ve mil­le­ti cü­nüp gez­dir­miş­ler­dir. Ma­son­lu­ğun giz­li­lik­le il­gi­li ge­nel pren­si­bi özet­le şöy­le­dir: (Ma­son­luk ken­di­ni her yer­de his­set­tir­me­li; her ye­re hâ­kim ol­ma­ya ça­lış­ma­lı; fa­kat hiç­bir yer­de gö­rün­me­me­li­dir.) Dün­ya­da en yay­gın olan ma­son ku­lüp­le­ri, Ro­tary ve Li­ons’tur. Zen­gin, dev­let ada­mı, bi­lim ada­mı gi­bi şöh­ret ve iti­bar sa­hi­bi ve­ya ile­ri­de mev­ki ve ma­kam ka­za­na­bi­le­cek­le­ri ter­cih edip üye kay­de­der­ler. Ka­dın er­kek eşit­li­ği­ni sa­vun­ma­la­rı­na rağ­men, ken­di­le­ri ke­sin­lik­le bir ka­dı­nı, ma­son üye yap­ma­mış­lar­dır. Son za­man­lar­da, bu in­ti­ba­ı yık­mak için, te­le­fon sek­re­ter­li­ği gi­bi gö­rü­nen yer­le­re ka­dın al­mış­lar­dır. Bu ka­dın­lar, içe­ri­de olan giz­li top­lan­tı­lar­dan ke­sin­lik­le ha­ber­dar ola­maz­lar. (Reh­ber An­sik­lo­pe­di­si, F. Bil­gi­ler) >> Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT