BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yah­ya Ke­mâl

Yah­ya Ke­mâl

Yah­ya Ke­mal Be­yat­lı­’yı, ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 50. yı­lın­da anı­yo­ruz (Üs­küp 2.12.1884-İs­tan­bul 1.11.1958). Bin yıl­dan bu ya­na bü­tün Türk leh­çe­le­rin­de şi­ir söy­le­miş en bü­yük şa­ir­dir.Yah­ya Ke­mal Be­yat­lı­’yı, ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 50. yı­lın­da anı­yo­ruz (Üs­küp 2.12.1884-İs­tan­bul 1.11.1958). Bin yıl­dan bu ya­na bü­tün Türk leh­çe­le­rin­de şi­ir söy­le­miş en bü­yük şa­ir­dir. Yah­ya Ke­mal ay­nı za­man­da Türk mil­li­yet­çi­li­ği­ni en iyi an­la­yan fi­kir ada­mı­mız­dır. Zi­ya Gö­kalp, Türk­çü­lük de­di­ği öğ­re­ti­sin­de mil­le­ti­mi­ze folk­lo­ru, ye­ni köy kül­tü­rü­ne git­me­yi öğüt­le­di. Yah­ya Ke­mal, şe­hir kül­tü­rü­mü­zü ve Tür­k’­ün 2700 yıl­da en yük­sek es­te­ti­ğe ulaş­tı­ğı İs­tan­bul me­de­ni­ye­ti­ni gös­ter­di. 17 ya­şın­da, o yıl­lar­da Kon­ya, Bur­sa gi­bi ili­miz olan Ma­ke­don­ya­’dan İs­tan­bu­l’­a gel­di (Ata­türk de Ma­ke­don­ya­’dan İs­tan­bu­l’­a ay­nı yaş­lar­da gel­miş­tir). Bir ak­ra­ba­sı­nın ko­na­ğın­da Ce­mil Be­y’­den tan­bur din­le­di, dün­ya­sı de­ğiş­ti. Kül­tü­rü­mü­zün han­gi es­te­tik çiz­gi­ye yük­sel­di­ği­ni an­la­dı. O çiz­gi­yi as­la bı­rak­ma­dı. 18 ya­şın­da Pa­ri­s’­e git­ti. 9 yıl hiç Tür­ki­ye­’ye uğ­ra­ma­dan ora­da kal­dı. Bir kat da­ha Türk mil­li­yet­çi­si ola­rak İs­tan­bu­l’­a dön­dü. Ger­çek yük­sek Ba­tı kül­tü­rü­nü, mil­lî kül­tü­rü­mü­zün için­de en iyi erit­me­si­ni bi­len adam­dır. İs­tan­bul me­de­ni­ye­ti­ni kud­ret­le te­ren­nüm et­ti. Şim­di 50. yı­lın­da 5 ay­rı İs­tan­bul üni­ver­si­te­sin­ce anı­lı­yor: İs­tan­bul, Mar­ma­ra, Mi­mar Si­nan, Bo­ğa­zi­çi, İs­tan­bul Kül­tür Üni­ver­si­te­le­ri, 3-7 Ka­sım ara­sın­da Yah­ya Ke­mâl: Bir Me­de­ni­ye­ti Yo­rum­la­mak sem­poz­yu­mu dü­zen­le­di­ler: Kül­tür Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, İs­tan­bul Fe­tih Ce­mi­ye­ti Yah­ya Ke­mal Ens­ti­tü­sü Mü­dü­rü Prof. Kâ­zım Ye­tiş, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si rek­tö­rü Prof. Me­sut Par­lak, açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nı yap­tı­lar. 5 gün, 5 ay­rı üni­ver­si­te­de top­la­nı­la­cak. Yah­ya Ke­mal, 9 yıl İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si­’n­de or­di­nar­yüs pro­fe­sör (mü­der­ris) ola­rak, Tür­ki­ye me­de­ni­ye­ti­ni an­lat­tı (14.10.1915- 12.5.1924). İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Kül­tü­rel ve Sos­yal İş­ler Dai­re Baş­ka­nı Hü­se­yin Öz­türk eliy­le dün, Ce­mal Re­şit Rey Kon­ser Sa­lo­nu­’n­da Yah­ya Ke­mal Be­yat­lı Ser­gi­si ve Kon­se­ri dü­zen­le­di. Yah­ya Ke­ma­l’­in 71 şii­ri, 153 de­fa bes­te­len­miş­tir ki şii­ri bes­te­le­nen lâ­di­nî şa­ir­le­ri­miz ara­sın­da Ne­dî­m’­den son­ra 2.’dir. Ba­zı şi­ir­le­ri, 8 ay­rı bes­te­kâr­ca bes­te­len­di. No­ta­la­rı­nı bü­yük ede­bi­yat ve kül­tür ada­mı Dr. Yıl­maz Ka­ra­ko­yun­lu, 1998’de şa­iri­mi­zin 40. yı­lın­da muh­te­şem bir cilt­te top­la­dı. Ge­ne 40. yıl­da İs­tan­bul Fe­tih Ce­mi­ye­ti de mu­az­zam bir Y.K.Al­bü­mü ya­yın­la­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT