BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yine tutuklandı

Yine tutuklandı

11 yıl ön­ce İs­tan­bul’da kim­li­ği­ni kay­be­din­ce hak­kın­da 270 da­va açı­lan Mür­sel Sa­tıl­mış, kar­şı­lık­sız çek ver­mek­ten ce­za­evi­ne gir­di10 GÜN YA­TA­CAK Mür­sel ­Sa­tıl­mış, 10 gün ha­pis ya­ta­cak. İs­tan­bul’da nü­fus cüz­da­nı­nı kay­be­din­ce, baş­ka­la­rı ta­ra­fın­dan onun adı­na iş­len­di­ği id­di­a edi­len suç­lar­dan do­la­yı hak­kın­da 270 da­va açı­lan 2 ço­cuk ba­ba­sı Mür­sel Sa­tıl­mış (43), kar­şı­lık­sız çek ver­mek­ten do­la­yı An­ka­ra 12. Sulh Ce­za Mah­ke­me­si’nin ka­ra­rıy­la tu­tuk­lan­dı. 10 gün ha­pis ce­za­sı alan Sa­tıl­mış, söz ko­nu­su su­çu iş­le­ye­nin ken­di­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı id­dia et­ti. Su­şeh­ri il­çe­sin­de ya­şa­yan Mür­sel Sa­tıl­mış, “Kim­li­ğim do­lan­dı­rı­cı­la­rın eli­ne geç­miş ve be­nim bil­gim ol­ma­dan adı­ma şir­ket­ler ku­rul­muş ve çek­ler ke­şi­de edil­miş­tir” di­ye ko­nuş­tu. Çek­te­ki im­za­la­rın ken­di­si­ne ait ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Sa­tıl­mış, “10 gün ha­pis ce­za­sı al­dı­ğım çek­te­ki im­za­lar, be­nim im­za­la­rım ile kar­şı­laş­tı­ğı za­man ba­na ait ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çı­ka­cak­tır. Bu gü­ne ka­dar yak­la­şık 100 da­va­dan bu şe­kil­de be­ra­at et­tim” de­di. Mür­sel S., 10 gün­lük ce­za­sı­nı ta­mam­la­mak üze­re Şe­bin­ka­ra­hi­sar Ce­za­evi’ne gön­de­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT