BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rusya Dağ­lık Ka­ra­bağ için devreye girdi, umut doğdu!

Rusya Dağ­lık Ka­ra­bağ için devreye girdi, umut doğdu!

Aliyev, Medvedev ve Sarkisyan, meselenin barışçıl yollarla çözülmesini öngören deklarasyonu imzaladı.20 yıl­dır Er­me­ni iş­ga­li al­tın­da bu­lu­nan Yu­ka­rı Ka­ra­bağ me­se­le­sin­de önem­li bir adım atıl­dı. Azer­bay­can ve Er­me­nis­tan li­der­le­ri, Rus­ya’nın ara­cı­lı­ğın­da Mos­ko­va’da dün bi­ra­ra­ya gel­di. Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Di­mit­riy Med­ve­dev’in ko­nuk­la­rı­nı ka­bul et­ti­ği Mos­ko­va’ya 20 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki “Me­ien­dorf Şa­to­su”nda ya­pı­lan top­lan­tı­nın ar­dın­dan Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham Ali­yev ve Er­me­nis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Serj Sar­kis­yan’ın iki ül­ke dı­şiş­le­ri ba­kan­la­rı­na mü­za­ke­re sü­re­ci­ni yo­ğun­laş­tır­ma­sı ta­li­ma­tı ver­me­si ko­nu­sun­da an­laş­tı­ğı vur­gu­lan­dı. 3 sa­at­ten faz­la sü­ren, Med­ve­dev’in de ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da 15 yıl­dır ilk de­fa ta­raf­lar ara­sın­da me­se­le­nin ba­rış­çıl yol­lar­la çö­zül­me­si­ni ön­gö­ren bir dek­la­ras­yo­na im­za atıl­dı. Dek­la­ras­yon­da “Gö­rüş­me­le­rin doğ­ru­dan di­ya­log yo­luy­la Av­ru­pa Gü­ven­lik ve İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı (AGİT) Minsk Gru­bu eş­baş­kan­la­rı olan Rus­ya, Fran­sa ve ABD ara­cı­lı­ğıy­la çö­zül­me­si ta­raf­ta­rı­yız” de­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT