BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BE­YAZ SA­RA­Y’­ın sa­hi­bi bel­li olu­yor

BE­YAZ SA­RA­Y’­ın sa­hi­bi bel­li olu­yor

Renk­li kam­pan­ya­la­ra sah­ne olan ABD se­çim­le­rin­de sa­de­ce aday­lar de­ğil kuk­la­la­rı da ya­rış­tı!Renk­li kam­pan­ya­la­ra sah­ne olan ABD se­çim­le­rin­de sa­de­ce aday­lar de­ğil kuk­la­la­rı da ya­rış­tı! > Bu­ket Gü­ven Ame­ri­ka’da De­mok­rat Par­ti’nin ada­yı Ba­rack Oba­ma ile Cum­hu­ri­yet­çi­le­rin ada­yı John McCa­in ara­sın­da ge­çe­cek ay­lar ön­ce baş­la­yan baş­kan­lık ya­rı­şı­nın ni­ha­yet so­nu­na ge­lin­di. ABD, bu­gün san­dık ba­şı­na gi­di­yor. 50 eya­let­te ya­pı­la­cak se­çim­de Oba­ma’nın ABD’nin ilk si­ya­hi baş­ka­nı olup ol­ma­ya­ca­ğı me­rak­la bek­le­ni­yor. Se­çi­me sa­at­ler ka­la, an­ket­ler Oba­ma’nın ön­de ol­du­ğu­nu gös­ter­di. An­cak ül­ke ge­ne­lin­de ön­de ol­mak bir ada­yın baş­kan­lık se­çi­mi­ni ka­zan­ma­sı­na yet­mi­yor. Zi­ra eya­let­ler­de­ki seç­men­ler baş­ka­nı de­ğil, baş­kan se­çe­cek de­le­ge­le­ri be­lir­li­yor. ABD ge­ne­lin­de 538 de­le­ge bu­lu­nu­yor ve bun­lar eya­let­le­rin bü­yük­lü­ğü­ne gö­re da­ğı­tıl­mış du­rum­da. Me­se­la en bü­yük eya­let Ca­li­for­ni­a’nın 55, on­dan son­ra ge­len Te­xas’ın 34 de­le­ge­si bu­lu­nu­yor. Se­çim gü­nü so­nun­da be­lir­le­ne­cek 538 de­le­ge­den 270’inin oyu­nu ga­ran­ti­le­yen aday, baş­kan se­çi­le­cek. 2000 se­çim­le­rin­de De­mok­rat­la­rın ada­yı Al Go­re, da­ha faz­la oy al­mış ol­ma­sı­na rağ­men, de­le­ge sa­yı­sın­da ge­ri­de kal­dı­ğı için baş­kan­lık kol­tu­ğu­na otu­ra­ma­mış­tı. Tür­ki­ye ise se­çi­mi ya­kın­dan ta­kip edi­yor. Oba­ma’nın söz­de Er­me­ni soy­kı­rım id­di­ası­nı ta­nı­ya­ca­ğı­nı söy­le­me­si­ne rağ­men An­ka­ra, aday­lar­dan han­gi­si se­çi­lir­se se­çil­sin iş ba­şı­na gel­dik­ten son­ra ge­le­nek­sel Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­ri­nin sü­re­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor. An­cak da­ha ön­ce se­na­tör sı­fa­tıy­la İs­tan­bul’a ge­lip, Er­do­ğan ile tek­ne tu­ru ya­pan John McCa­in’in Tür­ki­ye’yi ya­kın­dan ta­nı­ma­sı avan­taj ola­rak ka­bul edi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT