BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­kİye k­ri­ze karşı es­ki­ye oranla çok da­ha ha­zır­lık­lı

Tür­kİye k­ri­ze karşı es­ki­ye oranla çok da­ha ha­zır­lık­lı

Bü­tün dün­ya­da bü­yü­me­nin çok aza­la­ca­ğı be­lir­ti­lir­ken, Tür­ki­ye’nin kri­zi at­lat­ma­da­ki ba­şa­rı­sı­na dik­kat çe­kil­di.AB Ko­mis­yo­nu, Türk eko­no­mi­si­nin geç­miş yıl­la­ra kı­yas­la “glo­bal fi­nan­sal kri­zi sa­vuş­tur­ma­ya çok da­ha iyi ha­zır­lan­dı­ğı­nı” bil­dir­di. Ha­zır­la­nan güz ra­po­run­da Tür­ki­ye’de si­ya­si ge­liş­me­le­rin eko­no­mi­yi çok ya­kın­dan et­ki­le­me­ye de­vam et­ti­ği be­lir­ti­le­rek, AK Par­ti hak­kın­da­ki ka­pat­ma da­va­sı­nın eko­no­mi­ye ‘pa­ra­zit­lik’ yap­tı­ğı di­le ge­ti­ril­di. Bu yıl Tür­ki­ye’de bü­yü­me hı­zı­nın yüz­de 3.4 bek­len­di­ği, 2009 yı­lın­da bu ora­nın yüz­de 2.7, 2010 yı­lın­da ise yüz­de 4’e çı­ka­ca­ğı be­lir­til­di. İş­siz­lik oran­la­rı­nın önü­müz­de­ki yıl yüz­de 9.5 ola­ca­ğı tah­min edi­len ra­por­da, 2010’da bu ora­nın yüz­de 9.1 ola­ca­ğı, ca­ri açı­ğın 2009’da ge­ri­le­ye­ce­ği di­le ge­ti­ril­di. Tür­ki­ye’nin ka­mu borç yü­kün­de­ki azal­ma­nın 2010’da yüz­de 33.2’ye ka­dar in­me­si de olum­lu bir ge­liş­me ola­rak gös­te­ril­di. AV­RU­PA’DA BÜ­YÜ­ME 2009’DA Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu’na gö­re ge­le­cek yıl Al­man­ya ve Fran­sa’nın eko­no­mik bü­yü­me­si du­ra­cak, İn­gil­te­re ise dur­gun­lu­ğa gi­re­cek. kri­zin di­bi­nin 2009 or­ta­sın­da gö­rül­me­si, eu­ro böl­ge­si­nin yüz­de 0.1 bü­yü­ye­bi­le­ce­ği tah­min edi­len ra­por­da, 2010’da bü­yü­me yüz­de 0.9’a yük­se­le­cek. Ra­por­da her şe­ye rağ­men Av­ru­pa’nın ABD ve Ja­pon­ya’dan da­ha iyi du­rum­da ol­du­ğu da ifa­de edi­li­yor.
Kapat
KAPAT