BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çağ­lar: Kâr da­ğı­tıl­ma­ma­sı ye­rin­de ka­rar

Çağ­lar: Kâr da­ğı­tıl­ma­ma­sı ye­rin­de ka­rar

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu­nun (BDDK), “Ban­ka­lar kâ­rı­nı da­ğıt­ma­yıp ser­ma­ye­si­ne ek­le­sin” ka­ra­rı, ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de olum­lu kar­şı­lan­dı.Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu­nun (BDDK), “Ban­ka­lar kâ­rı­nı da­ğıt­ma­yıp ser­ma­ye­si­ne ek­le­sin” ka­ra­rı, ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de olum­lu kar­şı­lan­dı. Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Can Akın Çağ­lar, ih­ti­yat­lı ol­mak an­la­mın­da kâr da­ğı­tıl­ma­ma­sı ka­ra­rı­nın son de­re­ce ye­rin­de bir ka­rar ol­du­ğu­nu söy­le­di. Çağ­lar, BDDK’nın, Dev­let İç Borç­lan­ma Se­net­le­ri’ne (DİBS’le­re) yö­ne­lik ya­yım­la­dı­ğı ka­ra­rı­nın bi­lan­ço­la­ra fa­iz rö­tu­şu ol­ma­dı­ğı­nı, bü­tün dün­ya­nın yap­mak zo­run­da ol­du­ğu, glo­bal dal­ga­lan­ma­da­ki oy­nak­lı­ğın ban­ka bi­lan­ço­la­rın­da ge­çi­ci bir efekt ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Çağ­lar, “Bu dö­nem­de ban­ka bi­lan­ço­la­rın­da özel­lik­le ser­ma­ye­de­ki eroz­yo­nun önü­ne ge­çe­bil­mek için ya­pıl­mış son de­re­ce ye­rin­de bir uy­gu­la­ma” de­di. KA­RAR HA­Zİ­NE­NİN Bir top­lan­tı çı­kı­şın­da “Zi­ra­at Ban­ka­sı ola­rak siz kâr da­ğı­ta­cak mı­sı­nız” şek­lin­de­ki so­ru üze­ri­ne Çağ­lar, bu­na ge­nel ku­ru­lun ka­rar ver­di­ği­ni ge­nel ku­rul­da da Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın söz sa­hi­bi ol­du­ğu­nu söy­le­di. Çağ­lar, “Bu ko­nu­da­ki tav­rı be­nim söy­le­mem müm­kün de­ğil ama bi­zim za­ten ser­ma­ye ye­ter­li­lik ras­yo­muz ya­sal oran­la­rın ol­duk­ça üze­rin­de ol­du­ğu için kâr da­ğıt­ma ko­nu­sun­da Ha­zi­ne­nin söy­le­ye­ce­ği sö­ze gö­re ha­re­ket ede­ce­ğiz. Ta­bi­i bü­tün bu ha­re­ket­ler­de BDDK’nın iz­ni ge­re­ki­yor” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT