BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ATܒye en ba­şa­rı­lı özel ma­ğa­za ödü­lü

ATܒye en ba­şa­rı­lı özel ma­ğa­za ödü­lü

TAV Ha­va­li­man­la­rı Hol­ding ile Tür­ki­ye’nin en önem­li Duty Fre­e te­da­rik­çi­si ve güm­rük­süz ma­ğa­za­cı­lık ope­ra­tö­rü Unif­re­e or­tak­lı­ğın­da ku­ru­lan ATÜ, “Old Ba­za­ar” ma­ğa­za­sı ile “Yı­lın En Ba­şa­rı­lı Özel Ma­ğa­za Kon­sep­ti” ödü­lü­ne la­yık gö­rül­dü.TAV Ha­va­li­man­la­rı Hol­ding ile Tür­ki­ye’nin en önem­li Duty Fre­e te­da­rik­çi­si ve güm­rük­süz ma­ğa­za­cı­lık ope­ra­tö­rü Unif­re­e or­tak­lı­ğın­da ku­ru­lan ATÜ, “Old Ba­za­ar” ma­ğa­za­sı ile “Yı­lın En Ba­şa­rı­lı Özel Ma­ğa­za Kon­sep­ti” ödü­lü­ne la­yık gö­rül­dü. Duty Fre­e ma­ğa­za­la­rı ve uy­gu­la­ma­la­rı­nı 10 fark­lı ka­te­go­ri­de de­ğer­len­di­ren ve Fran­sa’nın Can­nes şeh­rin­de dü­zen­le­nen ya­rış­may­la il­gi­li ola­rak ATÜ Ge­nel Mü­dü­rü Er­san Ar­can, “İs­tan­bul Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’nda ‘Ka­pa­lı Çar­şı’ kon­sep­tiy­le hiz­met ve­ren ma­ğa­za­mı­zın, sek­tö­rün Os­car’ı sa­yı­lan Fron­ti­er Awards’ı ka­zan­dı. Bu ödül biz­le­ri gu­rur­lan­dır­dı” de­di. ATÜ Duty Fre­e’nin ma­ğa­za­la­rı­nı 2007 yı­lın­da ye­ni­le­me­sin­den son­ra, “Old Ba­za­ar” ma­ğa­za­sı Ata­türk Ha­va­li­ma­nı Dış Hat­lar Ter­mi­na­li’nin en çok il­gi çe­ken ma­ğa­za­la­rın­dan bi­ri ha­li­ne gel­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT