BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > In­de­sit’in 3. çey­rek kâ­rı 25.7 mil­yon eu­ro

In­de­sit’in 3. çey­rek kâ­rı 25.7 mil­yon eu­ro

In­de­sit Com­pany, üçün­cü çey­rek­te ma­li kri­ze rağ­men 25.7 mil­yon eu­ro kâr el­de et­ti.In­de­sit Com­pany, üçün­cü çey­rek­te ma­li kri­ze rağ­men 25.7 mil­yon eu­ro kâr el­de et­ti. 2008 yı­lı üçün­cü çey­rek so­nuç­la­rı­nı İtal­ya’da açık­la­yan In­de­sit’in üçün­cü çey­rek sa­tış­la­rı 858.3 mil­yon eu­ro­ya yük­se­lir­ken, sa­bit oran­lar­da EBIT (iş­let­me mar­jı) yüz­de 17.9’lik bir ar­tış­la 74.3 mil­yon eu­ro­ya, sa­tış ora­nı ise yüz­de 8.3’lük bir ra­ka­ma ulaş­tı. Ca­ri oran­lar­da 48.9 mil­yon eu­ro­luk EBIT ra­ka­mı ya­ka­la­nır­ken, sa­tış ora­nı da yüz­de 5.7 ol­du. Gru­bun net kâ­rı 25.7 mil­yon eu­ro, sa­tış ora­nı ise yüz­de 3 ola­rak be­lir­len­di. In­de­sit Com­pany Baş­ka­nı Vit­to­ri­o Mer­lo­ni, tü­ke­ti­ci har­ca­ma­la­rı­na yö­ne­lik kriz de­vam ede­ce­ği için son çey­re­ğin de sek­tör açı­sın­dan zor ge­çe­ce­ği tah­mi­nin­de bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT