BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB YOLUNA DEVAM!

AB YOLUNA DEVAM!

İzmir Ticaret Odası Baş­ka­nı Ek­rem De­mir­taş, dün­ya­nın kü­re­sel bir kriz­le kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Ül­ke­le­ri­mi­zin en az za­rar­la bu zor dö­ne­mi at­lat­ma­sı­nı di­li­yo­rum” de­di.Tür­kiye AB için ­güç­lü or­tak İzmir Ticaret Odası Baş­ka­nı Ek­rem De­mir­taş, dün­ya­nın kü­re­sel bir kriz­le kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Ül­ke­le­ri­mi­zin en az za­rar­la bu zor dö­ne­mi at­lat­ma­sı­nı di­li­yo­rum” de­di. Tür­ki­ye’nin AB kri­ter­le­ri­ne bü­yük öl­çü­de uy­du­ğu­na dik­kat çe­ken Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, “Tür­ki­ye’nin he­de­fi AB’ye di­ğer üye­ler­le eşit şart­lar­da tam üye­lik­tir ve he­de­fe yö­ne­lik gay­ret­le­ri­miz ara­lık­sız sür­dü­rü­le­cek” de­di. Av­ru­pa’nın 29 ül­ke­sin­den ara­la­rın­da cum­hur­baş­kan­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu dev­let adam­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı İz­mir Ti­ca­ret Oda­sı ve Av­ru­pa İliş­ki­le­ri Ens­ti­tü­sü (INE­A) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 9. Yıl­lık Ku­zey Gü­ney Eko­no­mik Fo­ru­mu baş­la­dı. Fo­rum­da ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, fo­ru­mun he­de­fi­ne uy­gun doğ­rul­tu­da Ku­zey ve Gü­ney Av­ru­pa ül­ke­le­ri ara­sın­da iş­lev­sel bir köp­rü özel­li­ği­ni ko­ru­du­ğu­nu gör­mek­ten mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Dün­ya­nın için­den geç­mek­te ol­du­ğu kü­re­sel kri­zin, sa­na­yi üre­ti­min­den, dış ti­ca­re­te, fa­kir­lik­le mü­ca­de­le­den is­tih­da­ma ka­dar bir­çok alan­da olum­suz et­ki­le­ri­nin ola­ca­ğı­nın tah­min edil­di­ği­ni be­lir­ten Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “Eko­no­mik ya­pı­sı sağ­lam, re­ka­bet gü­cü yük­sek ül­ke­ler bu kriz­le­ri zor­lan­ma­dan at­la­ta­bi­li­yor” di­ye ko­nuş­tu. K­Rİ­ZE RAĞ­MEN ÜST DÜ­ZEY KA­TI­LIM Fo­ru­mun açı­lı­şı­na Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Ka­ra­dağ Cum­hur­baş­ka­nı Fi­lip Vu­ja­no­viç, Hır­va­tis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Stje­pan Me­sic, Bos­na Her­sek Cum­hur­baş­ka­nı Prof. Dr. Ha­ris Sladj­zic, Bul­ga­ris­tan Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Mel­ge­na Plugts­chi­eva, Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, Ar­na­vut­luk Eko­no­mi Ba­kan Yar­dım­cı­sı Eno Boz­do, es­ki Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Dr. Jac­qu­es San­ter ve ya­ban­cı ül­ke­le­rin tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. ­İz­mir’in EX­PO’yu kay­bet­me­si sürp­riz ol­du A­çı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Av­ru­pa İ­liş­ki­le­ri Ens­ti­tü­sü Baş­ka­nı (I­NE­A) ve es­ki Al­man­ya Dev­let Ba­ka­nı Jür­gen G­ram­ke, İz­mir’in EX­PO 2015 a­day­lık ya­rı­şın­da Mi­la­no’ya ye­nil­me­si­nin son de­re­ce sürp­riz ol­du­ğu­nu, bir Av­ru­pa ken­ti o­lan ve Tür­ki­ye i­le be­ra­ber dün­ya­ya i­de­al şe­kil­de ken­di­si­ni gös­te­re­bi­le­cek bu ken­tin, ay­nı za­man­da be­ra­ber­lik me­sa­jı da ver­me şan­sı­nı ka­çır­dı­ğı­nı be­lirt­ti. G­ram­ke, k­riz ko­nu­sun­da “Su­ni fi­nans ü­rün­le­riy­le pa­ra ka­zan­ma dev­ri bit­miş­tir” de­dik­ten son­ra, da­vet­li­ler­den ba­zı­la­rı­nın k­riz or­ta­mı se­be­biy­le ka­tı­lım­la­rı­nı ip­tal et­mek zo­run­da kal­dık­la­rı bu or­tam­da, Tür­ki­ye’nin BM Gü­ven­lik Kon­se­yi­ne se­çil­me­sin­den do­la­yı Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ü teb­rik et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT