BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ki­ğı­lı’dan ‘han­gi­si­ni a­lır­san al i­kin­ci­si be­da­va’

Ki­ğı­lı’dan ‘han­gi­si­ni a­lır­san al i­kin­ci­si be­da­va’

Ki­ğı­lı, ka­sım ayı­na özel ye­ni baş­lat­tı­ğı “Han­gi­si­ni alır­san al, ikin­ci­si be­da­va” kam­pan­ya­sıy­la müş­te­ri­le­ri­ne, uy­gun fi­yat ve tak­sit avan­ta­jıy­la su­nu­yor.Ki­ğı­lı, ka­sım ayı­na özel ye­ni baş­lat­tı­ğı “Han­gi­si­ni alır­san al, ikin­ci­si be­da­va” kam­pan­ya­sıy­la müş­te­ri­le­ri­ne, uy­gun fi­yat ve tak­sit avan­ta­jıy­la su­nu­yor. Ki­ğı­lı’nın, 2008/2009 Son­ba­har/Kış kol­lek­si­yo­nun­da; gös­te­riş­ten uzak, ama bir o ka­dar da ken­di­ni gös­te­ren mo­del­le­ri, de­sen­le­ri yi­ne en ka­li­te­li ku­maş­lar­la bir ara­ya ge­ti­re­rek müş­te­ri­le­riy­le pay­la­şı­yor. Gra­ma­jı ha­fif yün­lü ku­maş­lar, gri ton­la­rı­nın hâ­ki­mi­ye­tin­de ha­yat bul­mak­ta, ge­çen se­ne de ol­duk­ça ter­cih edi­len ce­ket kol dir­sek­le­rin­de ap­li­ke­ler, bu se­ne de ca­zi­be­si­ni ko­ru­ma­ya de­vam edi­yor. Ta­kım el­bi­se­ler­de si­lik çiz­gi­ler, pun­to di­kiş­ler de­vam et­mek­te, de­sen­ler­de ba­lık­sır­tı, kuş­gö­zü ve pa­sif eko­se­ler mev­cut. Bu ko­lek­si­yon­da bir ye­ni­lik ola­rak, spor ce­ket­le­ri­mi­zi içi çı­ka­bi­lir ye­lek­li ha­zır­la­dık. Ye­lek­ler tek ba­şı­na­da da kul­la­nı­la­bi­li­yor. Bu se­zon kra­vat­lar İtal­ya’da yüz­de 100 ipek­ten Ki­ğı­lı için özel ola­rak üre­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT