BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kay­se­ri’nin pet­rol­süz a­ra­cı yol­da

Kay­se­ri’nin pet­rol­süz a­ra­cı yol­da

Kay­se­ri Er­ci­yes Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si Te­miz ve Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Kay­nak­la­rı Ku­lü­bü (TYEKK) öğ­ren­ci­le­rin­den olu­şan bir eki­bin yap­tı­ğı ‘kat­re­mo­bil’ isim­li hid­ro­jen­li ara­cı, gö­rü­cü­ye çık­tı.Kay­se­ri Er­ci­yes Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si Te­miz ve Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Kay­nak­la­rı Ku­lü­bü (TYEKK) öğ­ren­ci­le­rin­den olu­şan bir eki­bin yap­tı­ğı ‘kat­re­mo­bil’ isim­li hid­ro­jen­li ara­cı, gö­rü­cü­ye çık­tı. Po­lis eş­li­ğin­de kent mey­da­nı­na ge­ti­ri­len araç, hid­ro­jen­le ça­lı­şı­yor. Bu­ra­da açık­la­ma ya­pan TYEKK Da­nış­ma­nı Prof. Dr. Mus­ta­fa İl­baş, ara­cın TÜ­Bİ­TAK’tan en iyi ta­sa­rım ödü­lü al­dı­ğı­nı, 1 lit­re hid­ro­jen­le 2 bin ki­lo­met­re­den da­ha faz­la yol ya­pa­bil­di­ği­ni söy­le­di. Ara­cın 30 bin YTL’ye mal ol­du­ğu­nu da kay­de­den İl­baş, “35-40 yıl son­ra pet­rol bi­te­cek. Bu araç­la pet­ro­le ba­ğım­lı­lık bi­ti­yor” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT