BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­ma­park’ta en iyi teklif AS­TAY’dan

Te­ma­park’ta en iyi teklif AS­TAY’dan

TO­Kİ’nin İs­tan­bul Hal­ka­lı Ata­kent’te ya­pa­ca­ğı ulus­la­ra­ra­sı eğ­len­ce ve do­ğa par­kı için dü­zen­le­di­ği iha­le­nin ikin­ci aşa­ma­sı ta­mam­lan­dı.TO­Kİ’nin İs­tan­bul Hal­ka­lı Ata­kent’te ya­pa­ca­ğı ulus­la­ra­ra­sı eğ­len­ce ve do­ğa par­kı için dü­zen­le­di­ği iha­le­nin ikin­ci aşa­ma­sı ta­mam­lan­dı. İlk iha­le­de tek­lif ve­ren Bi­at-Ak­dağ­lar or­tak­lı­ğı ile Tür­ker­ler-Mak­ro-Dur­maş İn­şa­at or­tak­lık­la­rı tek­li­fi ar­tır­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. As­tay-Öz­ya­zı­cı or­tak­lı­ğı ise ön­ce yüz­de 1 pay ve 73 mil­yon YTL kat­kı pa­yı öner­di. Grup, tek­li­fi ya­zı­lı ha­le ge­ti­rir­ken, bek­le­di­ği ge­li­ri 585 mil­yon YTL’ye yük­selt­ti. Ge­lir bu tu­ta­rın üze­ri­ne çı­kar­sa TO­Kİ’nin kat­kı pa­yı 84 mil­yon 798 bin YTL ola­cak.
Kapat
KAPAT