BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ak­si­gor­ta 11.5 mil­yon YTL kâr­da

Ak­si­gor­ta 11.5 mil­yon YTL kâr­da

Şir­ket, prim üre­ti­mi­ni, ge­çen yı­lın 3. çey­re­ği­ne gö­re yüz­de 10 ar­tır­dıAk­si­gor­ta Ge­nel Mü­dü­rü Ra­gıp Yer­gin, prim üre­tim­le­ri­nin ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 10 ar­tış­la 654 mil­yon YTL’ye ulaş­tı­ğı­nı, net kâr­la­rı­nın da 11.5 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti­ği­ni bil­dir­di. Yer­gin, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ye­ni si­gor­ta­cı­lık ka­nu­nu doğ­rul­tu­sun­da çı­kan yö­net­me­lik­le­rin et­ki­siy­le ar­tan si­gor­ta­cı­lık kar­şı­lık­la­rı­nın, ope­ras­yo­nel kâr­lı­lık­la­rı­nı aşa­ğı çek­ti­ği­ni, an­cak ma­li ge­lir­le­rin­de­ki yük­sek ge­ti­ri­ler so­nu­cun­da 11.5 mil­yon YTL’lik net kâr el­de et­tik­le­ri­ni ifa­de et­ti. Ay­nı dö­nem­de prim üre­tim­le­ri­nin ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 10 ar­tış­la 654 mil­yon YTL’ye ulaş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di: “Ak­si­gor­ta ola­rak mu­ha­fa­za­kar bir yak­la­şım­la sağ­lık­lı bir bi­lan­ço oluş­tur­ma­nın ile­ri­de sek­tö­rü­müz için gü­ven ve bü­yü­me kay­na­ğı ola­ca­ğı yak­la­şı­mı­mız­la, ye­ni yö­net­me­lik­ler ge­re­ği yıl so­nun­da ayır­ma­mız ge­re­ken kar­şı­lık ra­kam­la­rı­nı şim­di­den fi­nan­sal tab­lo­la­rı­mı­za yan­sıt­tık.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT