BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Böy­le vic­dan­sız­lık o­lur mu?..

Böy­le vic­dan­sız­lık o­lur mu?..

“An­nem, am­ca­mın yaptık­la­rı­nı an­la­tır­ken u­tan­cın­dan ter­li­yor, ben i­se öf­ke­den tit­ri­yor­dum. Ni­kah kı­ya­ca­ğı­nız sa­hip­siz bir ka­dın böy­le­si, ha­ya­ti bir ko­nu­da kan­dı­rı­lır mıy­dı? Bu al­çak­lı­ğı han­gi vic­dan ka­bul e­de­bi­lir­di?”Bir gö­zü gör­me­yen, eli ko­lu ço­lak olan ama vur­dum­duy­maz­lı­ğı se­be­biy­le kim­se ta­ra­fın­dan is­ten­me­yen an­ne­min Rı­fat Am­ca­sı­nın al­dı­ğı ahı an­la­tı­yor­du an­nem... Me­ğer otur­duk­la­rı ma­hal­le­de­ki kom­şu­la­rı se­bep ol­muş. Trab­zon’da ya­şa­yan iki ye­ğe­ni kız kar­deş­le­riy­le bir­lik­te göç et­me­ye ka­rar ver­miş, ge­lir­ken kız kar­deş­le­ri­ni de bir­lik­te ge­tir­mek is­te­miş­ler. Ne var ki kız­lar­dan bi­ri ev­li ve bir ço­cuk­luy­muş. Ama vic­dan­sız ağa­bey­le­ri kız kar­deş­le­ri­ni de zor­la ko­ca­sın­dan ve ço­cu­ğun­dan ayı­rıp bir­lik­te ge­tir­miş­ler. Ama ki­min­le ev­len­di­re­cek­le­ri­ni bi­le­mi­yor­lar­mış. İş­te bu es­na­da Rı­fat Am­cam­la­rın kom­şu­su ka­dın çöp­ça­tan­lı­ğa gi­riş­miş. De­miş ki Rı­fat Am­cam­la­rın ai­le­si­ne: -Böy­ley­ken böy­le... Trab­zon’dan ge­len ye­ğen­le­ri­min bir kız kar­deş­le­ri var­dır. Ko­ca­sın­dan ayı­rıp bu­ra­ya ge­tir­miş­ler­dir. Şim­di onu ev­len­dir­mek ve bu sı­kın­tı­dan kur­tul­mak is­ti­yor­lar. Bu ne vic­dan­sız­lık­tır an­la­mak müm­kün de­ğil. Ama ay­nıy­le va­ki bir olay­dır. Rı­fat Am­ca­mın ai­le­si so­ru­yor. -Pe­ki bu­nu bi­ze ni­ye an­la­tı­yor­sun? -Kız iş­te fır­sat de­ğil mi? Si­zin Rı­fat’ı ev­len­di­rin bu kız­la. -İyi de bir gö­zü gör­mez, eli aya­ğı ço­lak bi­ri­ne va­rır mı bu kız? -Ora­sı­nı ben an­la­mam. Ama eli yü­zü düz­gün. Elin­den iş ge­lir, ağ­zı var di­li yok bir ka­dın­ca­ğız... -Kaç ya­şın­da? -Da­ha on do­kuz ya­şın­da... -Be­be­ği de var mı? -Var ama ba­ba­sı be­be­ği ver­me­miş. Ya­ni ço­cuk­tan ay­rı... Kom­şu ka­dın bu bil­gi­le­ri ver­dik­ten son­ra git­miş. Bu kez am­cam­la­rın ai­le­si­ni al­mış bir dü­şün­ce. Ken­di ara­la­rın­da ko­nu­yu gö­rüş­müş­ler. Bu kı­zın de­ğil her­han­gi bir kı­zın nor­mal şart­lar­da bir gö­zü gör­me­yen eli aya­ğı ço­lak bi­riy­le ev­len­me­si müm­kün olur mu? Ol­maz. Ama bu kız­ca­ğı­zın ana­sı ba­ba­sı yok. Ağa­bey­le­ri de bir şe­kil­de ev­len­sin de na­sıl olur­sa ol­sun dü­şün­ce­sin­de. Öy­ley­se bu kı­zı ka­çır­ma­ya­lım. Ne ya­pa­lım ne ede­lim der­ken, iç­le­rin­den bi­ri gü­ya bir kur­naz­lık dü­şün­müş. De­miş ki: -Ben bul­dum? -Söy­le? -Rı­fat’ın ha­la­sı­nın oğ­lu yok mu? -Ee­e? -Ya­kı­şık­lı, genç, dal­yan gi­bi oğ­lan... -İyi de oğ­lum, biz bu kı­zı Rı­fat’a ala­ca­ğız. Ha­la­sı­nın oğ­lu­nun bu­ra­da ne işi var­dır? -Ya siz an­la­ma­dı­nız mı hâ­lâ? Kı­zı kan­dı­ra­ca­ğız. Dü­nür ol­ma­ya gi­dil­di­ğin­de “Sen bu­nun­la ev­le­ne­cek­sin” di­ye­ce­ğiz. Kız ki­min adı­nın Rı­fat ki­min de­ğil ne bi­le­cek. -Ya son­ra ne ola­cak? -Ca­nım ne ola­cak? Za­ten ko­ca­sın­dan ay­rıl­mış dul bir ka­dın de­ğil mi? Ger­dek ge­ce­si kar­şı­sın­da bi­zim Rı­fat’ı bu­la­cak. Bir­kaç gün son­ra da alı­şır gi­der... An­nem bun­la­rı an­la­tır­ken utan­cın­dan ter­li­yor, ben ise öf­ke­den tit­ri­yor­dum. Bir in­san, böy­le­si ha­ya­ti bir ko­nu­da kan­dı­rı­lır mıy­dı? Bu al­çak­lı­ğı han­gi vic­dan ka­bul eder­di? Ken­di oğ­lu ev­le­ne­bil­sin di­ye bu vic­dan­sız ai­le, bir baş­ka­sı­nın kı­zı için bu şe­ref­siz­li­ği na­sıl re­va gö­rür­dü? An­nem an­lat­ma­ya de­vam edi­yor­du. Ai­le­ye su­nu­lan bu vic­dan­sız pla­na, Rı­fat Am­ca­mın ai­le­si “Ol­maz böy­le şey!” di­ye red­det­miş miy­di? Ma­ale­sef ha­yır... Bu pla­nı ka­bul et­miş­ler ve uy­gu­la­ma­ya da ra­zı ol­muş­lar­dı. Bu­nun üze­ri­ne kom­şu­la­rı ka­dı­na ha­ber ver­miş­ler­di: -Kı­zın ağa­bey­le­ri­ne söy­le. Ken­di­le­ri­ne dü­nür ge­le­ce­ğiz. Yal­nız böy­ley­ken böy­le. Ev­le­ne­ce­ği kim­se ola­rak, bi­zim oğ­la­nın ha­la­sı­nın oğ­lu­nu gös­te­re­ce­ğiz. O kom­şu ka­dın da ay­nı vic­dan­sız­lık­la bu pla­na “evet” de­miş ve adı Gü­la­zer olan ka­dın­ca­ğı­zın ağa­bey­le­ri­ne dü­nür­cü­le­rin ol­du­ğu­nu ha­ber ver­miş­ti. İn­sa­nın için­den, keş­ke ağa­bey­ler ra­zı ol­ma­sa di­ye­si ge­li­yor. Ama ken­di­le­ri göç et­ti­ği için ba­cı­la­rı­nı da göç et­tir­mek gi­bi bir ze­kâ­ya sa­hip olan iki ak­lı­ev­vel­den böy­le­si bir dav­ra­nış bek­le­ne­bi­lir mi? Ma­ale­sef ha­yır... Do­la­yı­sıy­la, bir tek Gü­la­zer’in ha­be­ri ol­ma­yan bu al­dat­ma­ca dü­nür­lük­te her­kes ro­lü­nü oy­na­mış. Hem de yü­re­ği hiç sız­la­ma­dan. Son­ra Gü­la­zer’e usu­len sor­muş­lar: -Na­sıl be­ğen­din mi? Ka­dın­ca­ğız, gös­te­ri­len gen­cin eli yü­zü de düz­gün olun­ca, sırf za­lim ağa­bey­le­rin­den kur­tul­mak için “pe­ki” de­miş. Ne bil­sin as­lın­da o genç­le ev­len­di­ril­me­ye­ce­ği­ni? (De­va­mı ya­rın) >> Ya­zış­ma ad­re­si: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si İh­las Med­ya Pla­za 29 Ekim Cad­de­si, 34197 Ye­ni­bos­na/İs­tan­bul Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT