BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Te­mel, Al­man ve F­ran­sız bir ya­rış­ma­ya ka­tı­la­cak­lar­mış... Ya­rış­ma­nın a­dı “May­mun Ko­nuş­tur­ma Ya­rış­ma­sı”... F­ran­sız may­mu­nun ö­nü­ne 10 ka­sa muz dök­müş ko­nuş­ma­mış... Al­man 5 ka­sa dök­müş ko­nuş­tu­ra­ma­mış... ­Sı­ra bi­zim Te­mel’e gel­miş... Te­mel i­çe­ri gi­rer­ken bek­çi sor­muş, “Ka­sa ka­sa muz­la ko­nuş­ma­dı da 1 muz­la mı ko­nu­şa­cak?...”Te­mel, Al­man ve F­ran­sız bir ya­rış­ma­ya ka­tı­la­cak­lar­mış... Ya­rış­ma­nın a­dı “May­mun Ko­nuş­tur­ma Ya­rış­ma­sı”... F­ran­sız may­mu­nun ö­nü­ne 10 ka­sa muz dök­müş ko­nuş­ma­mış... Al­man 5 ka­sa dök­müş ko­nuş­tu­ra­ma­mış... ­Sı­ra bi­zim Te­mel’e gel­miş... Te­mel i­çe­ri gi­rer­ken bek­çi sor­muş, “Ka­sa ka­sa muz­la ko­nuş­ma­dı da 1 muz­la mı ko­nu­şa­cak?...” ­Te­mel mu­zu soy­muş, bir ı­sır­mış, i­ki ı­sır­mış,, ü­çün­cü­sün­de may­mun da­ya­na­ma­mış; “-A­bi gö­zü­nü se­ve­yim, o­ra­yı da ba­na bı­rak?...” kadınlar&erkekler Do­ğum gü­nü par­ti­le­rin­den söz et­ti­ğim­de be­ni il­giy­le din­le­di­ler... On­la­ra pas­ta­yı, şar­kı­la­rı, ar­ma­ğan­la­rı ve her yıl bir a­det ar­tan mum­la­rı an­lat­tım... “-­Bu­nu ne­den ya­pı­yor­su­nuz” di­ye sor­du­lar; “-­Biz­ler i­çin kut­la­ma, ö­zel bir du­ru­mu ge­rek­ti­rir... Yaş­lan­ma­nın ne­si ö­zel an­la­ya­ma­dık?... Bu­nu sağ­la­mak i­çin bir ça­ba gös­ter­me­yiz ki; bu ken­di­li­ğin­den o­lur...” “Pe­ki” de­dim ben de, -­Siz­ler ne­yi kut­lar­sı­nız?... “-­Da­ha mü­kem­mel ol­ma­yı... Biz­ler e­ğer ge­çen yı­la gö­re da­ha i­yi, da­ha bil­ge ol­muş­sak bu­nu kut­la­rız... Bu­nu da an­cak sen ken­din bi­le­bi­lir­sin ve kut­la­ma par­ti­si­nin ne za­man ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni sen söy­ler­sin...” (...Mar­lo Mor­gan) S.Ö.Z. der ki; “-Ağ­la­yan göz­le­rin kal­bin­de, i­yi bir gök­ku­şa­ğı var­dır...” (...İ­yi dü­şü­nül­dü­ğün­de ha­ki­ka­ten müt­hiş S.Ö.Z.le­ri) İğ­ne­lik... > ABARTMAYALIM ­Biz ne i­sek o­yuz­dur, ­Ge­rek yok gös­te­ri­şe... ­Ne o­yuz ne bu­yuz­dur, ­Sö­ze de­ğil bak i­şe! ­Ken­di kül­tü­rü­mü­zün, Ö­züy­le dol­ma­lı­yız... Esâ­sı tü­rü­mü­zün, ­Ken­di­miz ol­ma­lı­yız! ­Ba­tı’dan ta­vır ka­pıp, ­To­zu ka­bart­ma­ya­lım... ­Pi­re­yi de­ve ya­pıp, ­Po­zu a­bart­ma­ya­lım! (...Se­fa Ko­yun­cu) itiraf reyonu (...isim: mu­rat kır ...şe­hir: is­tan­bul/pen­dik ...yaş: yir­mi beş) Olay; an­la­tı­mı ve ya­şan­tı­sıy­la ta­ma­miy­le ger­çek­tir... 2005 ya­zı, yi­ne her haft­so­nu ol­du­ğu gi­bi Pen­dik’ten Ko­ca­eli Kan­dı­ra’ya sev­gi­li­min ya­nı­na git­miş­tim... Bu­ra­sı çok kü­çük ol­du­ğu için her şe­yi il­çe­nin mer­ke­zî yer­le­ri­ne yer­leş­ti­ri­len ho­par­lör­ler­le du­yu­ru­yor­lar... Kız ar­ka­da­şım­la dı­şa­rı­da ge­zer­ken bir­den bir anons ya­pıl­dı: “-Mer­kez­de bir mik­tar pa­ra bu­lun­muş­tur, kay­be­den ki­şi­nin po­lis mer­ke­zi­ne gel­me­si ri­ca olu­nur...” Biz de bu ola­ya gül­müş­tük, “Han­gi ena­yi pa­ra­sı­nı dü­şür­müş” di­ye... Git­me vak­tim gel­di­ğin­de bir­den ce­bi­me bak­tım, 7 li­ra­dan baş­ka pa­ram yok... Ya­ni pa­ra­yı ben dü­şür­mü­şüm, ena­yi di­ye ken­dim­le dal­ga geç­mi­şim... Al­lah­tan oto­büs pa­ra­sı­nı ce­bim­de bı­rak­mı­şım. O gün­den son­ra bu ola­yı as­la unut­ma­dım... (omer.soz­tu­tan@tg.com.tr - iti­raf edin, re­zil ede­lim...) kritik... “-­Fe­ner­bah­çe’ye 1 gol a­tan Ri­bery ve he­nüz Fe­ner­bah­çe’ye gol at­ma ba­şa­rı­sı gös­te­re­me­yen Lin­coln’ü ge­ri­de bı­ra­kan E­du’nun, ö­nü­müz­de­ki maç­lar­da ne ya­pa­ca­ğı me­rak ko­nu­su?... A­ca­ba bu per­for­mans­la Ha­kan Şü­kür’ü ge­çer mi?...” (...Em­re Gü­neş/­Hür­ri­yet) biz­den ha­ber­ler SER­DAR: La na­sıl yap­tın da al­nı­nı kes­tin öy­le?... FA­TİH: Sor­ma... Ji­let­le tı­raş o­lur­ken al­nım ka­şın­dı... te­be­şir to­zu “-­Ha­ya­tı­mız­da iş­le­di­ği­miz ha­ta­la­rın ço­ğu, dü­şün­me­miz ge­re­ken yer­de his­set­mek­ten, his­set­me­miz ge­re­ken yer­de dü­şün­mek­ten i­le­ri gel­mek­te­dir...” (...John Col­bins) bir film di­ya­lo­ğu! MORP­HE­US: O sa­na duy­ma­ya ih­ti­ya­cın olan şe­yi söy­le­di... NE­O: Er ya da geç sen de be­nim gi­bi far­kı­na va­ra­cak­sın. Bil­mek ve o yol­da iler­le­mek fark­lı şey­ler­dir... (...Mat­rix fil­min­den) SÖZ SİZ­DE Gazete fiyatı... Os­ma­ni­ye’den bir abo­ne­yim; ga­ze­te­mi­zin fi­ya­tı ma­ale­sef çok pa­ha­lı... Fi­yat in­di­ri­len bir dö­nem­de siz zam ya­pı­yor­su­nuz... Haf­ta son­la­rı da ila­ve­si olan bir ga­ze­te is­ti­yo­ruz... (...Yu­suf Kı­lıç) Ba­nu Al­kan’ın Hül­ya Av­şar’a ver­di­ği ce­vap­tan ba­na ne?... Teo­man’ın es­ki al­büm­le­ri­ni plak yap­ma­sı be­ni ne il­gi­len­di­rir?... Eğ­len­ce sek­tö­rün­de­ki kriz kriz mi­dir?... Ço­cuk­lar ve ka­dın­lar için ar­tık ye­ter­li ça­lış­ma­lar yok... Lüt­fen es­ki bi­zim say­fa for­ma­tın­da say­fa­lar ya­pın... (...İs­mi mah­fuz) Tür­ki­ye Ga­ze­te­si En çok o­ku­du­ğum, en sev­di­ğim ga­ze­te... ­Ya­lan yok, ri­ya yok, süs­lü ha­ber­le­re yer ve­rip hal­kı al­dat­mak yok... ­Si­zi o­ku­mak ger­çek­ten bü­yük bir zevk, var ol­du­ğun i­çin te­şek­kür­ler Tür­ki­ye...  (...Zey­nep Ar­kın) Da­ha iyi bir için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT