BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­ği­timin ye­ni ad­resi: ÇİN

E­ği­timin ye­ni ad­resi: ÇİN

Son yıl­lar­da Türk öğ­ren­ci­le­rin yurt dı­şı e­ği­tim i­çin seç­ti­ği ül­ke­ler a­ra­sı­na Çin de gir­di...> EDİR­NE Çin, ya­ban­cı öğ­ren­ci­le­rin eği­tim için ter­cih et­ti­ği ül­ke­ler ara­sın­da ye­ri­ni al­ma­ya baş­la­dı. Çin’e 2007 yı­lın­da, 193’ü Türk ol­mak üze­re 41 bin ya­ban­cı öğ­ren­ci gi­riş yap­tı. Tür­ki­ye’de bir­çok il­de Çin’de eği­tim gör­mek is­te­yen­le­re da­nış­man­lık hiz­me­ti ve­ren Aka­de­mi Çin Da­nış­man­lık Gru­bu yet­ki­li­si Se­dat Sa­tı­cı, “MEB’in ge­rek Çin­ce’nin seç­me­li ders ola­rak li­se müf­re­dat­la­rı­na ko­na­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­me­si, ge­rek Dev­let Ba­ka­nı Kür­şat Tüz­men’in ‘İş bul­mak is­te­yen Çin­ce öğ­ren­sin’ be­ya­nı bu yö­ne­li­mi hız­lan­dır­dı. Dil kurs­la­rı için 16 yaş üs­tü ve sağ­lık­lı ol­mak ye­ter­li­ Eği­tim be­de­li ki­şi ba­şı­na 4 bin ile 8 bin do­lar ara­sın­da de­ği­şi­yor. Biz 2007-2008 dö­ne­min­de 193 öğ­ren­ci gön­der­dik. 2008-2009 dö­ne­min­de bu ra­ka­mın 4 ka­tı­na çık­ma­sı­nı he­def­li­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT