BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şe­hit a­i­le­le­ri­ne ziyaret

Şe­hit a­i­le­le­ri­ne ziyaret

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül i­le bir­lik­te İz­mir’e ge­len e­şi Hay­rün­ni­sa Gül, şe­hit a­i­le­le­ri­ni ev­le­rin­de zi­ya­ret et­ti.Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül i­le bir­lik­te İz­mir’e ge­len e­şi Hay­rün­ni­sa Gül, şe­hit a­i­le­le­ri­ni ev­le­rin­de zi­ya­ret et­ti. Ba­sı­na ka­pa­lı o­la­rak ger­çek­le­şen zi­ya­ret­le­rin­de Ak­tü­tün Ka­ra­ko­lu bas­kı­nın­da şe­hit dü­şen Uz­man Ça­vuş Ba­rış Yıl­dız’ın Sar­nıç’ta o­tu­ran a­i­le­si­ni de zi­ya­ret e­den Gül, bu­ra­da şe­hi­din ba­ba­sı ve ak­ra­ba­la­rı ta­ra­fın­dan ka­pı­da çi­çek­ler­le kar­şı­lan­dı. Türk bay­rak­la­rıy­la do­na­tıl­mış şe­hit e­vi­nin ö­nün­de ço­cuk­la­ra el sal­la­yan Ba­yan Gül, a­i­le­ye ­baş­sağ­lı­ğı di­le­di. Gül, ayrıca Kar­şı­ya­ka Ço­cuk Yu­va­sı’nı da zi­ya­ret etti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT