BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­kan Gü­nay Tu­ra­bi Ba­ba ­Kü­tüp­ha­ne­si’ni zi­ya­ret et­ti

Ba­kan Gü­nay Tu­ra­bi Ba­ba ­Kü­tüp­ha­ne­si’ni zi­ya­ret et­ti

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, eği­tim-kül­tür-sa­na­ta des­tek­le­rin­den do­la­yı Be­yoğ­lu Be­le­di­ye­si’ni teb­rik et­ti.Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, eği­tim-kül­tür-sa­na­ta des­tek­le­rin­den do­la­yı Be­yoğ­lu Be­le­di­ye­si’ni teb­rik et­ti. Ba­kan Er­tuğ­rul Gü­nay, haf­ta so­nu Be­yoğ­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Mis­bah De­mir­can ile bir­lik­te Tu­ra­bi Ba­ba Kü­tüp­ha­ne­si’ni zi­ya­ret et­ti. Ba­kan Gü­nay, he­nüz res­mi açı­lı­şı ya­pıl­ma­yan kü­tüp­ha­ne­ye ki­tap des­te­ğin­de bu­lu­na­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek “Ger­çek­ten iç de­ko­ras­yo­nu, di­zay­nı, raf sis­te­mi ve ve­ri­len hiz­met­le­ri ile Tu­ra­bi Ba­ba Kü­tüp­ha­ne­si ör­nek bir kül­tür mer­ke­zi ol­muş. Böy­le­si­ne bir ye­ri ço­cuk­la­rı­mı­za, eği­tim ve kül­tür dün­ya­mı­za ka­zan­dır­dı­ğı­nız için te­şek­kür edi­yo­rum” de­di. Kü­tüp­ha­ne­nin ‘Be­yoğ­lu Bel­le­ği’ bö­lü­mü­ne özel­lik­le vur­gu ya­pan Ba­kan Gü­nay “Bu­ra­sı Be­yoğ­lu’nun ha­fı­za­sı ola­cak. Biz de des­tek ola­lım, git­ti­ği­miz yer­ler­de bu­ra­yı an­la­ta­lım. Ya­zar­lar, ede­bi­yat­çı­lar, sa­nat­çı­lar Be­yoğ­lu ile il­gi­li el­le­rin­de­ki eser­le­ri­n, bel­ge­le­ri­n bir ör­ne­ği­ni de bu­ra­ya gön­der­sin­ler” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT