BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En­gel­li­le­re ö­zel en­gel­siz sa­lın­cak

En­gel­li­le­re ö­zel en­gel­siz sa­lın­cak

Bay­ram­pa­şa Be­le­di­ye­si en­gel­li ço­cuk­lar için özel di­zayn edil­miş bir sa­lın­cak ha­zır­lat­tı.Bay­ram­pa­şa Be­le­di­ye­si en­gel­li ço­cuk­lar için özel di­zayn edil­miş bir sa­lın­cak ha­zır­lat­tı. Fi­zik Te­da­vi Re­ha­bi­li­tas­yon ve Özür­lü­ler Mer­ke­zi önün­de­ki oyun par­kı­na mon­te edi­len sa­lın­cak ile en­gel­li ço­cuk­la­rın da ha­ya­li ger­çe­ğe dö­nüş­tü. En­gel­li­le­rin te­ker­lek­li san­dal­ye­siy­le hiç­bir yar­dım al­mak­sı­zın ko­lay­ca bi­nip-in­di­ği sa­lın­cak­ta; fren sis­te­mi ve des­tek­siz sal­lan­ma apa­ra­tı gi­bi en in­ce de­tay­lar bi­le dü­şü­nül­dü. En­gel­li­le­rin ra­hat, gü­ven­li ve yar­dı­ma ih­ti­yaç duy­ma­dan kul­la­na­bil­di­ği sa­lın­cak, ay­rı­ca yüz otuz ki­lo ta­şı­ma ka­pa­si­te­si ile sa­de­ce ço­cuk­la­ra de­ğil, bu­gü­ne ka­dar sa­lın­ca­ğa hiç bi­ne­me­miş ye­tiş­kin­le­rin de kul­lan­ma­sı­na im­kan sağ­lı­yor. Özel ola­rak ta­sar­la­nan sa­lın­ca­ğa, Bay­ram­pa­şa be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan “En­gel­siz Sa­lın­cak” adı ve­ril­di. En­gel­siz sa­lın­cak ile yi­ne bir il­ki ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni, kı­sa za­man­da di­ğer park­la­ra da bu sa­lın­cak­la­rı yer­leş­ti­re­cek­le­ri­ni söy­le­yen Bay­ram­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Bür­ge “Fi­zik Te­da­vi Mer­ke­zi’miz­den üc­ret­siz ola­rak fay­da­la­nan en­gel­li kar­deş­le­ri­miz, ran­de­vu sa­at­le­ri­ni bek­ler­ken oyun par­kın­da din­le­ni­yor ve sa­lın­ca­ğa bi­ne­bi­li­yor” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT