BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ye­rel yö­ne­tİmler İs­tan­bul’da bu­lu­şu­yor

Ye­rel yö­ne­tİmler İs­tan­bul’da bu­lu­şu­yor

17 ülkeden temsilcinin katılacağı kongrede yerel yönetimler konusunda yeni gelişmeleri izleme platformu kurulacakTürk Dün­ya­sı Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği (TDBB) ve Türk İş­bir­li­ği ve Kal­kın­ma İ­da­re­si Baş­kan­lı­ğı (Tİ­KA) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “I. Av­ras­ya Ye­rel Yö­ne­tim­ler Kong­re­si” 17 ül­ke­den ye­rel yö­ne­tim tem­sil­ci­le­ri­ni ve a­ka­de­mis­yen­le­ri İs­tan­bul’da bu­luş­tu­ru­yor. 15-17 Ka­sım ta­rih­le­ri a­ra­sın­da Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’n­da baş­la­ya­cak kong­re­nin a­çı­lış top­lan­tı­sın­da, Dev­let Ba­ka­nı P­rof. Dr. M. Sa­id Ya­zı­cı­oğ­lu, İ­çiş­le­ri Ba­ka­nı P­rof. Dr. Be­şir A­ta­lay, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler, Av­ru­pa Kon­se­yi Ye­rel ve Böl­ge­sel Yö­ne­tim­ler Kong­re­si Baş­ka­nı Ya­vuz Mil­don ve TDBB Baş­ka­nı E­rol Ka­ya bi­rer ko­nuş­ma ya­pa­cak. A­çı­lış top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan De­de­man O­te­li’n­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek o­tu­rum­lar­da “mer­ke­zi yö­ne­tim ve ye­rel yö­ne­tim i­liş­ki­le­ri, ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma ve re­form ha­re­ket­le­ri, u­lus­la­ra­ra­sı ye­rel yö­ne­tim ku­ru­luş­la­rı ve iş bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­sin­de­ki rol­le­ri, ye­rel kal­kın­ma, ka­tı­lım, ye­rel sos­yal po­li­ti­ka­lar, çev­re yö­ne­ti­mi ve kent­sel dö­nü­şüm i­le yö­ne­tim ka­pa­si­te­si­ni güç­len­dir­me” baş­lık­lı ko­nu­lar e­le a­lı­na­cak. Kong­re­de, ay­rı­ca ye­rel yö­ne­tim­ler ko­nu­sun­da or­ta­ya çı­kan ye­ni ge­liş­me­le­ri iz­le­me p­lat­for­mu da o­luş­tu­ru­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT