BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Üc­ret­siz sağ­lık ta­ra­ma­sı­na büyük ilgi

Üc­ret­siz sağ­lık ta­ra­ma­sı­na büyük ilgi

Gün­gö­ren Be­le­di­ye­si Sağ­lık İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü, TÜ­Bİ­TAK, Türk Nef­ro­lo­ji Der­ne­ği, Ak­de­niz ve Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si ile iş­ bir­li­ği ya­pa­rak il­çe hal­kı­na yö­ne­lik üc­ret­siz sağ­lık ta­ra­ma­sı ger­çek­leş­tir­di.> Be­kir Ye­ni­ay Gün­gö­ren Be­le­di­ye­si Sağ­lık İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü, TÜ­Bİ­TAK, Türk Nef­ro­lo­ji Der­ne­ği, Ak­de­niz ve Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si ile iş­ bir­li­ği ya­pa­rak il­çe hal­kı­na yö­ne­lik üc­ret­siz sağ­lık ta­ra­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. Kalp ve böb­rek ta­ra­ma­sı, id­rar ve kan tah­li­li, tan­si­yon ve EKG film­le­ri­nin çe­kil­di­ği ta­ra­ma­la­ra va­tan­daş­lar yo­ğun il­gi gös­ter­di. Bir haf­ta sü­ren prog­ram­da, Gün­gö­ren­li­le­rin tah­lil ve in­ce­le­me­le­ri ya­pı­la­rak, so­nuç­lar Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si’ne gön­de­ril­di. Has­ta­lar tah­lil ve test­ler göz önü­ne alı­na­rak mu­aye­ne edi­le­cek ve ilk teş­his ko­na­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116459
  % 0.87
 • 3.9336
  % -0.16
 • 4.8283
  % -0.64
 • 5.5057
  % -0.26
 • 165.628
  % -0.61
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT