BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ku­lüp de­ğil dev­re­mülk

Ku­lüp de­ğil dev­re­mülk

9 haf­ta­da 7 tek­nik di­rek­tö­rün bi­le­ti ke­sil­di... Fark et­mez, ay­nı isim­ler bir ku­lüp­ten öte­ki­ne “ro­tas­yon” ya­pı­yor!9 haf­ta­da 7 tek­nik di­rek­tö­rün bi­le­ti ke­sil­di... Fark et­mez, ay­nı isim­ler bir ku­lüp­ten öte­ki­ne “ro­tas­yon” ya­pı­yor! Ge­çen se­zon li­gin 8.haf­ta­sı... An­ka­ras­por 3 pu­an­la son sı­ra­da... Tek­nik Di­rek­tör Ay­kut Ko­ca­man, 8.haf­ta­da iç sa­ha­da alı­nan De­niz­li be­ra­ber­li­ğin­den son­ra gö­rev­den ay­rı­lı­yor. 9.haf­ta­da gö­re­ve Hik­met Ka­ra­man ge­ti­ri­li­yor. Ka­ra­man da 24.haf­ta­yı oy­na­yıp yol­la­rı ayı­rı­yor. Son 10 haf­ta Saf­fet Su­siç ba­şa­rı­lı olu­yor ve ta­kım kü­me­de ka­lı­yor. 41 pu­an top­la­yan ve li­gi 10’un­cu sı­ra­da ta­mam­la­yan An­ka­ra ta­kı­mı, ba­şa­rı­lı olan Su­siç’le yo­la de­vam et­mi­yor. Ge­li­yo­ruz bu se­zo­na. An­ka­ras­por, ge­çen se­zon 8 haf­ta son­ra yol ver­di­ği Ay­kut Ko­ca­man’ı ye­ni­den gö­re­ve ge­ti­ri­yor. İlk iki haf­ta­da 2 mağ­lu­bi­yet. Bel­ki de “Bu fil­mi iz­le­miş­tik, gön­de­re­lim” dü­şün­ce­si baş­la­mış­ken, son 7 haf­ta­da 19 pu­an. 6 ga­li­bi­yet; 1 be­ra­ber­lik ve lig ikin­ci­li­ği! Ay­kut Ko­ca­man mı de­ğiş­ti? Bir yıl­da ken­di­si­ni mi ge­liş­tir­di? Ha­yır! Kad­ro der­se­niz, on bir­de oy­na­yan Meh­met Yıl­maz, Er­han Al­bay­rak, Tay­fun ay­rıl­dı. Yer­le­ri­ne Er­han Gü­ven, Meh­met Ça­kır, The­o ve Nig­ris alın­dı. Ba­ki ve Ömer Ay­san sa­kat ve oy­na­ma­dık­la­rı için say­mı­yo­rum. Bun­la­rı ne­den an­la­tı­yo­rum? Ku­lüp yö­ne­tim­le­rin­de sa­bır yok. İs­tik­ra­ra ina­nan yok. Ba­kın 9 haf­ta­da 7 ku­lüp tek­nik di­rek­tö­rü­nü gön­der­di. Sa­de­ce bu haf­ta De­niz­li ve Ha­cet­te­pe tek­nik adam­la­rı­na yol ver­di. Bir - iki tek­nik di­rek­tör­de sal­lan­tı­da. Hat­ta sal­la­nan bu ku­lüp­le­ri yö­ne­ti­ci­le­ri, ba­zı tek­nik adam­lar­la gö­rüş­me­le­re baş­la­mış­lar bi­le... İşin en­te­re­san ta­ra­fı şu. Bu ku­lüp­le­ri­miz, 8-10 tek­nik ada­mın et­ra­fın­da dö­nüp du­ru­yor. Ade­ta dev­re­mülk sis­te­mi. Gi­den­ler ay­nı, ge­len­ler ay­nı. To­lu­nay Kaf­kas, Bü­lent Uy­gun, Ab­dul­lah Av­cı, Nu­rul­lah Sağ­lam öte­ki­le­rin­den fark­lı. Aca­ba ne­den? Ku­lüp­ler bu­nu ir­de­le­me­li!. İlk ya­pa­cak­la­rı “de­nen­miş­le­ri de­ne­me­mek” ol­ma­lı ben­ce. Yu­ka­rı­da say­dı­ğım 4 tek­nik adam­dan 3’ü Sü­per Lig’de ilk de­ne­me­le­rin­de di­ki­şi tut­tur­du­lar. Nu­rul­lah Sağ­lam za­ten da­ha ön­ce­ki ça­lış­ma­la­rın­da da iyi sin­yal­ler ve­ri­yor­du. 9.haf­ta, iki tek­nik di­rek­tö­rün ipi­ni çek­ti. En az iki ho­ca­nın da boy­nu­na ip ta­kıl­dı ben­ce. Sa­rı kart sa­yı­sı 49’a çı­kar­ken, ve­ri­len 6 pe­nal­tı da go­le çev­ril­di. 4 ta­kım dep­las­man­da ka­zan­dı. Haf­ta­nın ta­kı­mı­nı be­lir­ler­ken, Kay­se­ri ile An­ka­ra ara­sın­da uzun sü­re tar­tış­tık. Bur­sa’nın zor bir dep­las­man ol­du­ğu fik­ri ağır bas­tı. Ve An­ka­ras­por haf­ta­nın ta­kı­mı ol­du. Meh­met Yıl­dız, 3 gol­le tar­tı­şıl­ma­dan haf­ta­nın fut­bol­cu­su kür­sü­sü­ne çık­tı. 3 bü­yük­le­rin maç­la­rın­da­ki ha­kem­ler yö­ne­tim­le­riy­le va­sa­tın al­tın­da kal­dı. Ömer Faruk ÜNAL ---------------------- Alın si­ze is­tik­rar! “4 gol yi­ye­bi­le­cek” Trab­zons­por “hiç ye­me­den”, 4 gol­le ka­zan­dı, “kö­tü” oy­na­yan Fe­ner­bah­çe ye­nil­me­di, “kö­tü” oy­na­yan Ga­la­ta­sa­ray 3 pu­an al­dı ve “iyi” oy­na­yan Be­şik­taş mağ­lûp ol­du; iş­te Türk Fut­bo­lu’nun is­tik­rar tab­lo­su; bir de Ana­do­lu fut­bo­lu­nun if­ti­har tab­lo­su var; pu­an cet­ve­li­nin “üst” sı­ra­la­rı!.. > Öcal Uluç İf­las ve doğ­ru Be­şik­taş’ı yak­la­şık 15 se­ne ön­ce ter­ke­di­len sis­tem­le oy­nat­ma­ya ça­lı­şan De­niz­li ve de Sel­çuk’u çı­ka­rıp Mal­do­na­do i­le de­vam e­dip 2 bu­çuk ki­şi­lik Es­ki­şe­hir or­ta sa­ha­sı­na tes­lim o­lan A­ra­go­nes if­la­sa doğ­ru gi­di­yor­lar. S­kib­be i­se bi­ri­le­ri­nin doğ­ru yo­lu gös­te­ri­şiy­le tek uç a­dam­la be­li­ni doğ­rul­tu­yor. > Kemal Belgin ­Ça­tı­ya dik­kat! Li­gin zir­ve­sin­de­ki üç­lü T­rab­zons­por gi­bi bir bü­yük a­ğa­be­yin ön­der­li­ğin­de An­ka­ras­por ve Si­vass­por o­la­rak bi­ra­der­ler ta­ra­fın­dan pay­la­şı­lı­yor. Kay­se­ris­por’da o­ra­ya mek­tup ya­zıp du­ru­yor. Bu haf­ta Ar­se­nal ve Ben­fi­ca dö­nü­şü bir­bir­le­ri­ni yi­ye­cek o­lan i­ki ku­zen, li­gin zir­ve­si­ni ta­ma­men am­ca­mız Be­şik­taş i­le A­na­do­lu­mu­zun kap­lan­la­rı­na bı­ra­ka­cak gi­bi. Yu­ka­rı­sı da­ha da şen­lik­li o­la­cak an­la­şı­lan.. Ümit Aktan İh­ti­lal ha­zır­lı­ğı F.Bah­çe, fut­bol oy­na­ma­dan be­ra­ber­li­ğe şük­re­di­yor. Be­şik­taş, ko­ra kor mü­ca­de­le et­ti­ği Kay­se­ri’de hem pu­an, hem pres­tij bı­ra­kı­yor. G.Sa­ray, li­gin en diş­li ta­kı­mı­nı, fark­lı yen­di­ği­ne ken­di­si de ina­na­mı­yor. Pe­ki ger­çek ne? Ger­çek; Ana­do­lu’nun “fut­bol ih­ti­la­li­nin” ayak ses­le­ri­nin du­yul­ma­sı... Eğer Müf­tü­oğ­lu ve “ada­mı­na gö­re dü­dük” ça­lan ba­zı ha­kem­ler sah­ne al­maz­sa, İs­tan­bul’un şam­pi­yon­luk he­ge­mon­ya­sı ta­ri­he ka­rı­şa­cak gi­bi... > Naci Arkan Ta­dın­dan yen­mi­yor Bu ka­dar çok po­zis­yon, bu ka­dar çok gol, bu ka­dar yük­sek bir re­ka­bet or­ta­mı ina­nın gör­me­di bu lig da­ha ön­ce. Öy­le ki, bü­yük­ler­le kü­çük­ler ara­sın­da­ki fark da­ral­dık­ça da­ral­dı. Her ta­kı­mın her ta­kı­mı ye­ne­bi­le­ce­ği ke­yif­li bir or­tam oluş­tu. Fut­bol ar­tık ger­çek­ten üç ih­ti­mal­li bir oyun. Bu oyu­nun ka­za­nan­la­rı ise kı­sa, or­ta de­ğil, uzun va­de­li dü­şü­nen ve ona gö­re pro­je­ler üre­tip, uy­gu­la­ya­bi­len­ler. Ör­nek mi, iş­te Trab­zon, An­ka­ra, Kay­se­ri ve Si­vas! > Hasan Sarıçiçek Mi­sa­fir sev­mez­ler! Li­gin 9. haf­ta­sın­da dış sa­ha­da Be­şik­taş’ın 7, G.Sa­ray’ın 8, F.Bah­çe’nin 11 pu­an kay­bı var. Ya­ni ar­tık Ana­do­lu ta­kım­la­rı öy­le “çan­ta­da kek­lik” po­zis­yo­nun­da de­ğil. Bü­yük­le­re kar­şı mi­sa­fir­per­ver­lik; maç ön­ce­si yö­ne­tim­le­rin ver­di­ği ye­mek­ler­de kal­dı. Hem ye­di­re­lim-içi­re­lim, hem de ce­bi­ne 3 pu­an ko­yup gön­de­re­lim dev­ri bit­ti. Lig­de sa­de­ce Fe­ner ve G.Sa­ray’ın ba­şın­da ya­ban­cı ho­ca var. Lig­de ga­rip ve gü­zel şey­ler olu­yor. > Cahit Eroğul Ha­kem­ler ve cü­ce­ler Haf­ta­nın ga­li­bi G.Sa­ray ol­du. Bü­yük­ler kay­be­de­cek­le­ri ra­kip­le­re kar­şı oy­nar­ken, Cim­bom, G.An­tep en­ge­li­ni ka­yıp­sız ge­çe­rek kri­tik bir ga­li­bi­ye­te im­za at­tı. Be­şik­taş’ın mağ­lu­bi­ye­ti kim­se­yi şa­şırt­ma­dı da, F.Bah­çe’nin 10 ki­şi­lik Es­ki­şe­hir’den 1 pua­nı ha­kem­le kur­tar­ma­sı ayıp ol­du. Fark­lı ka­za­nan Trab­zon li­der­li­ği ge­ri al­dı, ama kol­tu­ğu ko­ru­ma­la­rı çok zor. So­nuç­ta, 9 haf­ta ge­ri­de ka­lır­ken ilk 3’te 3 bü­yü­ğün ol­ma­ma­sı li­gin ren­gi­ne renk ka­tı­yor. > M.Emin Uluç Pa­buç pa­ha­lı! F.Bah­çe eri­yor... Her ge­çen gün kan kay­be­di­yor. Yö­ne­tim ise, “ka­fa­sı­na” gö­re bir­lik-be­ra­ber­lik me­saj­la­rı ve­ri­yor. Ge­rek­li ope­ras­yon­la­rı bir tür­lü ya­pa­mı­yor. Böy­le de­vam eder­se Ar­se­nal ve G.Sa­ray maç­la­rı­nın ar­dın­dan, “ta­raf­tar” ope­ras­yon ya­pa­cak! Haf­ta­ya Ana­do­lu ta­kım­la­rı dam­ga­sı­nı vu­rur­ken, bü­yük­ler uma­rım pa­bu­çun pa­ha­lı ol­du­ğu­nu an­la­mış­tır. > Emre Bol HAFTANIN TAKIMI: ANKARASPOR HAFTANIN FUTBOLCUSU Mehmet Yıldız (Si­vas) HAFTANIN T.DİREKTÖRÜ Tolunay Kafkas (Kay­se­ri) HAFTANIN HAKEMİ Koray Gençerler (Bursa-Ankara) GOL KRALLIĞI 8 GOL: Meh­met Yıl­dız (Si­vas) 6 GOL: Meh­met Ça­kır (An­ka­ra) 5 GOL: Ser­can (Bur­sa), You­la (Es­ki­şe­hir), Ba­ros (G.Sa­ray), Dje­ho­ua (An­tal­ya), Alex (F.Bah­çe), Gök­han (Trab­zon) KENDİ KALESİNE GOLLER Edu (F.Bah­çe) CEZALILAR Ser­dar, Bü­lent Er­tuğ­rul (Es­ki­şe­hir), Ali Tu­ran (Kay­se­ri) KIRMIZI KARTLAR Ive­sa (Es­ki­şe­hir) ATILAN PENALTI Yat­ta­ra (Trab­zon) Alex (F.Bah­çe) Ta­ner (Ko­ca­eli) Meh­met Yıl­dız (2) (Si­vas) Ta­ba­ta (G.An­tep) HAFTANIN KARMASI Se­necky (Ankara) M.Topuz (Kayseri) Eren (Kayseri) Emre Aşık (G.Saray) Serhat (Konya) Serdar (Eskişehir) Serkan (Trabzon) Ali Zitouni (Antalya) Arda (G.Saray) M.Yıldız (Sivas) Turgay (Kayseri) TURKCELL SÜPER LİG PUAN DURUMU VE HAFTANIN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN BANK ASYA 1. LİG HAFTANIN TAKIMI Di­yar­ba­kır HAFTANIN FUTBOLCUSU Em­rah (Di­yar­ba­kır) HAFTANIN HAKEMİ Öz­gür Yan­ka­ya (Bo­lu-G.An­tep BB)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT