BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MILAN BAROS: Kadıköy’de final muhteşem olur

MILAN BAROS: Kadıköy’de final muhteşem olur

G.Sa­ray’da at­tı­ğı gol­ler ve gös­ter­di­ği per­for­mans­la bir an­da ta­raf­tar­la­rın göz­de­si olan Çek fut­bol­cu Mi­lan Ba­ros, sa­rı-kır­mı­zı­lı ku­lüp­te uzun sü­re for­ma giy­mek is­te­di­ği­ni söy­le­di.ÖN­CE­LE­Rİ KOR­KU­YOR­DUM G.Sa­ray’da at­tı­ğı gol­ler ve gös­ter­di­ği per­for­mans­la bir an­da ta­raf­tar­la­rın göz­de­si olan Çek fut­bol­cu Mi­lan Ba­ros, sa­rı-kır­mı­zı­lı ku­lüp­te uzun sü­re for­ma giy­mek is­te­di­ği­ni söy­le­di. G.Sa­ray Der­gi­si’nin ka­sım ayı sa­yı­sı­na açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ba­ros, Tür­ki­ye’ye ge­lir­ken ilk baş­lar­da ne­ler ya­şa­ya­ca­ğı­nı bil­me­me­sin­den kay­nak­la­nan kor­ku­la­rı ol­du­ğu­nu, an­cak her şe­yin iyi git­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Böy­le de­vam ede­ce­ği­ni umu­yo­rum çün­kü bu­ra­da ken­di­mi ger­çek­ten iyi his­se­di­yo­rum. Ta­kı­mın bir par­ça­sı olup uzun sü­re G.Sa­ray’da kal­mak is­ti­yo­rum” de­di. BEN DER­Bİ­LE­Rİ SE­VE­RİM Baş­kan Ad­nan Po­lat’ın sık sık di­le ge­tir­di­ği, UE­FA Ku­pa­sı’nı ta­ri­hi ra­kip­le­ri F.Bah­çe’nin sta­dı Şük­rü Sa­ra­coğ­lu’nda oy­na­ma is­te­ği­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne Ba­ros, “Ora­da fi­nal oy­na­mak muh­te­şem olur ama ku­pa­ya adım adım bak­ma­lı­yız. Çok güç­lü ta­kım­lar var. Şam­pi­yon­lar Li­gi’nden de ge­le­cek­ler ola­cak” di­ye ko­nuş­tu. F.Bah­çe der­bi­si­ne de de­ği­nen Ba­ros, da­ha ön­ce ben­zer tec­rü­be­le­ri bu­lun­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, “Der­bi­ler her­kes için özel­dir. Gol atar­san, he­le bir de ka­za­nır­san da­ha da gü­zel­dir. Bü­yük maç­la­rı se­ve­rim” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT