BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Si­yah be­yaz A­ya­sof­ya

Si­yah be­yaz A­ya­sof­ya

25 yıl Aya­sof­ya Mü­ze­si Mü­dür­lü­ğü’nde me­mur ola­rak ça­lı­şan fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Tah­sin Ay­doğ­muş’un İs­tan­bul’un sem­bol­le­rin­den Aya­sof­ya’yı do­ğal ışık­la gö­rün­tü­le­di­ği fo­toğ­raf­la­rı Shell & Tur­cas’ın des­te­ğiy­le ilk de­fa bir ki­tap­la sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu.25 yıl Aya­sof­ya Mü­ze­si Mü­dür­lü­ğü’nde me­mur ola­rak ça­lı­şan fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Tah­sin Ay­doğ­muş’un İs­tan­bul’un sem­bol­le­rin­den Aya­sof­ya’yı do­ğal ışık­la gö­rün­tü­le­di­ği fo­toğ­raf­la­rı Shell & Tur­cas’ın des­te­ğiy­le ilk de­fa bir ki­tap­la sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu. Sa­nat­çı­nın “Aya­sof­ya” isim­li ki­ta­bın­da ta­ma­mı si­yah be­yaz 105 adet fo­toğ­raf bu­lu­nu­yor. Aya­sof­ya’nın her de­ta­yı­nın do­ğal ışık­ta fo­toğ­raf­lan­dı­ğı ki­tap­ta di­ji­tal çe­kim bu­lun­mu­yor, eser tü­mü film kul­la­nı­la­rak çe­kil­miş fo­toğ­raf­lar­dan olu­şu­yor. Ta­nı­tı­mı geç­ti­ği­miz gün­ler­de Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay’ın da ka­tıl­dı­ğı bir tö­ren­le yapılan 332 say­fa­lık ki­tap, ta­ri­hi ya­pı­nın es­kiy­le gü­nü­müz­de­ki ha­li­ni kı­yas­la­ma im­ka­nı da su­nu­yor. Bir­çok ödü­lü bu­lu­nan sa­nat­çı Tah­sin Ay­doğ­muş ise son al­tı yıl­dır Ur­fa Fo­to rö­por­ta­jı­nı ha­zır­lı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93545
  % 0.9
 • 5.4696
  % -0.25
 • 6.1687
  % -0.35
 • 7.0762
  % -0.31
 • 211.144
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT