BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devletin GİZLİ BELGELERİNE kanuni teminat

Devletin GİZLİ BELGELERİNE kanuni teminat

Hü­kü­met, sözde Er­me­ni soy­kı­rı­mı id­di­a­la­rı­na kar­şı Tür­ki­ye’nin ken­di­si­ni da­ha i­yi sa­vu­na­bil­me­si ve dün­ya­da­ki hu­ku­ku­nu ko­ru­ya­bil­me­si i­çin bi­rin­ci el­den ta­rihî kay­nak­la­rın yer al­dı­ğı ar­şiv­le­ri­ ya­sal gü­ven­ce al­tı­na a­lı­yor.> Dev­let Arık AN­KA­RA İHA Hü­kü­met, ulus­la­ra­ra­sı are­na­da Tür­ki­ye’nin ken­di­si­ni da­ha iyi sa­vu­na­bil­me­si için bi­rin­ci el­den ta­ri­hi kay­nak­la­rın yer al­dı­ğı ar­şiv­le­ri ya­sal gü­ven­ce al­tı­na al­mak için ha­re­ke­te geç­ti. Ge­çen ya­sa­ma dö­ne­min­de ha­zır­la­nan an­cak Mec­lis’te gö­rü­şü­le­me­yen Mil­li Ar­şiv Ka­nun ta­sa­rı­sı, önü­müz­de­ki dö­nem­de Mec­lis gün­de­mi­ne ge­ti­ri­le­cek. Ta­sa­rı ile ba­zı söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mı ta­sa­rı­sı­na kar­şı bel­ge­le­re ya­sal zırh ge­ti­ri­li­yor. Bu­na gö­re, elek­tro­nik or­tam­da üre­ti­len bil­ge­ler de ar­şiv ta­nı­mı­na alı­na­cak, Dev­let Ar­şiv­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ku­rum­sal kim­lik vas­fı­nı ka­za­na­cak. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, TBMM, Ge­nel­kur­may, Mil­li Sa­vun­ma, Jan­dar­ma, MİT, giz­li­lik se­be­biy­le Dev­let Ar­şiv­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’ne ev­rak gön­der­me­den mu­af tu­tu­la­cak. Ar­şiv bel­ge­le­ri­nin yok ol­ma­sı­na se­bep olan­lar, ça­lan­lar, sa­tan­lar hak­kın­da ağır ce­zai iş­lem ya­pı­la­cak. Araş­tır­ma fa­ali­yet­le­ri­nin yü­rü­tül­me­si için de “İh­ti­sas Kü­tüp­ha­ne­si” oluş­tu­ru­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT