BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye, İsviçre’nin onur konuğu

Tür­ki­ye, İsviçre’nin onur konuğu

Al­man­ya’da geç­ti­ği­miz ay dü­zen­le­nen Frank­furt Ki­tap Fu­arı­na onur ko­nu­ğu ola­rak ka­tı­lan Tür­ki­ye, bu se­fer de İs­viç­re’de ya­pı­lan Dün­ya Kül­tür Fes­ti­va­li’nin (Cul­tu­res­ca­pes) bu yıl­ki onur ko­nu­ğu ol­du.Al­man­ya’da geç­ti­ği­miz ay dü­zen­le­nen Frank­furt Ki­tap Fu­arı­na onur ko­nu­ğu ola­rak ka­tı­lan Tür­ki­ye, bu se­fer de İs­viç­re’de ya­pı­lan Dün­ya Kül­tür Fes­ti­va­li’nin (Cul­tu­res­ca­pes) bu yıl­ki onur ko­nu­ğu ol­du. Tür­ki­ye, fes­ti­val çer­çe­ve­sin­de 6 Ara­lı­ğa ka­dar Ba­sel, Ce­nev­re, Zü­rih, Bern, Chur Us­ter ve Chi­as­so şe­hir­le­rin­de çe­şit­li ta­nı­tım et­kin­lik­le­rin­de bu­lu­na­cak. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ile İs­viç­re Cum­hur­baş­ka­nı Pas­cal Co­uc­he­pin’in hi­ma­ye­le­rin­de dü­zen­le­nen fes­ti­val kap­sa­mın­da, 220’si Tür­ki­ye’den ol­mak üze­re 300 sa­nat­çı­ya ve top­lam 159 et­kin­li­ğe yer ve­ri­le­cek.
Kapat
KAPAT