BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kö­tü mu­a­me­le yok ­Dü­şes art ni­yet­li!

Kö­tü mu­a­me­le yok ­Dü­şes art ni­yet­li!

Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu’nda kö­tü mu­ame­le id­di­ala­rı­nın so­ruş­tu­rul­du­ğu­nu ifa­de eden Çu­buk­çu, ko­nu­yu gün­de­me ge­ti­ren es­ki York Dü­şe­si Fer­gu­son için, “Tür­ki­ye’yi bir ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı­nın için­de bı­rak­ma­ya ça­lı­şı­yor” de­di.Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu, Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu’na bağ­lı zi­hin­sel en­gel­li­ler mer­kez­le­ri­ne iliş­kin ha­ber­ler­le il­gi­li, Kö­tü mu­ame­le­ler için ge­rek­li ida­ri so­ruş­tur­ma­lar baş­la­tıl­dı­ğı­nı” bil­dir­di. Çu­buk­çu, açık­la­ma­sın­da, “Bu­na se­bep olan­lar en ağır şe­kil­de ce­za­lan­dı­rı­la­cak­tır. Ba­kan­lı­ğı­mı­zın bu ko­nu­da en kü­çük bir to­le­ran­sı yok­tur” ifa­de­si­ne yer ver­di. Es­ki York Dü­şe­si Sa­rah Fer­gu­son’un ha­be­ri­nin ger­çe­ği yan­sıt­ma­yan ve si­ya­si içe­rik­ler ta­şı­yan yön­le­ri bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Çu­buk­çu, şun­la­rı kay­det­ti: “Sa­yın Sa­rah Fer­gu­son’un, Tür­ki­ye AB İler­le­me Ra­po­ru’nun açık­la­na­ca­ğı bir dö­nem­de; AB’ye üye­li­ği­ni­ze kar­şı çık­ma­sın­dan, ‘İs­tan­bul’a tu­rist ola­rak git­me­yin’ çağ­rı­sı­na ka­dar Tür­ki­ye’yi bir ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı­nın için­de bı­rak­ma­ya ça­lış­tı­ğı bu ha­di­se­de, art ni­yet­li ol­du­ğu son de­re­ce aşi­kar­dır.” Fer­gu­son’un, iki ül­ke ara­sın­da­ki dip­lo­ma­tik iliş­ki­le­re za­rar ver­di­ği­ni vur­gu­la­yan Çu­buk­çu “Ül­ke­sin­de ya­sak ol­du­ğu için ya­pa­ma­dı­ğı giz­li ka­me­ra çe­kim­le­ri­ni, Tür­ki­ye’de ya­pan Fer­gu­son’un, Tür­ki­ye’de bir in­fi­al uyandırmaya ça­lış­ma­sı ve Türk ba­sı­nının da bu­na fır­sat ver­me­si üzün­tü ve­ri­ci­dir” de­di. FER­GU­SON’UN ÇEK­Tİ­Ğİ GÖ­RÜN­TÜ­LE­Rİ YA­LAN­LA­DI­LAR York Dü­şe­si Sa­rah Fer­gu­son’un yap­tı­ğı zi­ya­ret sı­ra­sın­da giz­li ka­me­ray­la gö­rün­tü­le­ndiği öne sürülen An­ka­ra Sa­ray Ço­cuk Yu­va­sı hak­kın­da­ki id­di­ala­rı, SHÇEK An­ka­ra İl Mü­dü­rü Ne­ri­man Ko­ca ya­lan­la­dı. Ko­ca, ço­cuk­la­rın el­le­ri­ne pet şi­şe ge­çi­ril­di­ği yö­nün­de­ki id­di­anın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ko­ca, ba­zı ço­cuk­la­rı­nın ken­di­le­ri­ne ve ar­ka­daş­la­rı­na za­rar ve­re­bil­di­ği­ni, bu ço­cuk­la­rın el­le­ri­ne ye­mek ye­dik­le­ri sı­ra­da özel ola­rak ya­pı­lan plas­tik el­di­ven­le­rin ge­çi­ril­di­ği­ni söy­le­di. Zey­tin­bur­nu Zi­hin­sel Özür­lü Ço­cuk­lar Ba­kım ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi Mü­dü­rü de id­di­ala­rı ke­sin bir dil­le ya­lan­la­ya­rak, “Hiç­bi­ri doğ­ru de­ğil. Çe­ki­len gö­rün­tü­ler biz­den de­ğil” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT