BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Os­man­lı Ha­ne­da­nı­nın ikin­ci rei­si ve­fat et­ti

Os­man­lı Ha­ne­da­nı­nın ikin­ci rei­si ve­fat et­ti

Sul­tan Ab­dül­me­cid’in so­yun­dan ge­len ve ha­yat­ta­ki 27 Os­man­lı şeh­za­de­si ara­sın­da ikin­ci en yaş­lı şeh­za­de olan Bur­ha­ned­din Cem Efen­di (88) ön­ce­ki gün New York’ta ve­fat et­ti.> İS­TAN­BUL İHA Sul­tan Ab­dül­me­cid’in so­yun­dan ge­len ve ha­yat­ta­ki 27 Os­man­lı şeh­za­de­si ara­sın­da ikin­ci en yaş­lı şeh­za­de olan Bur­ha­ned­din Cem Efen­di (88) ön­ce­ki gün New York’ta ve­fat et­ti. Os­man­lı Ha­ne­dan ai­le­si ikin­ci rei­si Şeh­za­de Bur­ha­ned­din Cem Efen­di, ya­şa­mak­ta ol­du­ğu evin­de 22 Ekim gü­nü bir kalp kri­zi ge­çi­re­rek has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­mış­tı. 2 Şu­bat 1920’de, ba­ba­sı­nın otur­du­ğu Be­şik­taş’ta­ki sa­ray­da dün­ya­ya ge­len Bur­ha­ned­din Cem Efen­di’nin ba­ba­sı İb­ra­him Tev­fik Efen­di, Sul­tan Ab­dül­me­cid’in pa­di­şah ol­ma­yan oğul­la­rın­dan Meh­med Bur­ha­ned­din Efen­di’nin oğ­lu idi. Ha­yat­ta­ki şeh­za­de­ler ara­sın­da 1924’te­ki sür­gün­den ev­vel İs­tan­bul’da do­ğan iki ki­şi­den bi­riy­di. Ni­lü­fer ve Se­lim is­min­de iki ço­cu­ğu olan Bur­ha­ned­din Cem Efen­di, ABD’de top­ra­ğa ve­ri­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT